Oct 24, 2020   7:10 p.m. Kvetoslava
Academic information system

Course syllabus N436S1_4I - Systémy hodnotenia cudzorodých látok v požívatinách (FCHPT - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu:
N436S1_4I
Názov predmetu:
Systémy hodnotenia cudzorodých látok v požívatinách
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: výživa a hodnotenie kvality potravín - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent získa za predmet kredity, ak úspešne absolvuje ústnu skúšku.
Ústna skúška je hodnotená 50 bodmi. Na úspešné absolvovanie ústnej skúšky je potrebných minimálne 28 bodov. Hodnotenie úspešnosti je nasledovné: A 46-50 bodov, B 41-45 bodov, C 37-40 bodov, D 32-36 bodov, E 28-31 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent ovláda legislatívu Európskej únie týkajúcu sa cudzorodých látok a ich prieniku do potravinového reťazca. Rozumie zmenám cudzorodých látok v živých organizmoch, expozícii človeka a zvierat. Ovláda analytické metódy stanovenia cudzorodých látok a metódy ich testovania (toxikologické a ekotoxikologické štúdie).
 
Stručná osnova predmetu:
Najvýznamnejšie regulačné schémy Európskej únie vyžadujúce výkon štúdie prieniku cudzorodých látok (CL) do potravín; kvalitatívne požiadavky na výkon štúdie prieniku CL do potravín; štúdie o správaní a osude chemických látok v životnom prostredí; plánovanie, výkon a interpretácia štúdií a princípy hodnotenia dokumentácie.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
TODD, E C. -- MOTARJEMI, Y. -- MOY, G G. Encyclopedia of Food Safety. Oxford: Academic Press, 2014. ISBN 978-0-12-378612-8.
European Food Safety Authority - Information Exchange Platform (IEP), December 2012, Parma, Italy. Parma : European Food Safety Authority, 2013.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 88

AB
C
D
E
FX
44,3 %
20,5 %
21,6 %
6,8 %
6,8 %
0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Viktor Prachár, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
29. 1. 2019
Schválil:
doc. Ing. Viktor Prachár, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Type of output: