19. 2. 2020  17:25 Vlasta
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N436S1_4I - Systémy hodnotenia cudzorodých látok v požívatinách (FCHPT - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N436S1_4I
Názov predmetu: Systémy hodnotenia cudzorodých látok v požívatinách
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: výživa a hodnotenie kvality potravín - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent získa za predmet kredity, ak úspešne absolvuje ústnu skúšku.
Ústna skúška je hodnotená 50 bodmi. Na úspešné absolvovanie ústnej skúšky je potrebných minimálne 28 bodov. Hodnotenie úspešnosti je nasledovné: A 46-50 bodov, B 41-45 bodov, C 37-40 bodov, D 32-36 bodov, E 28-31 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent ovláda legislatívu Európskej únie týkajúcu sa cudzorodých látok a ich prieniku do potravinového reťazca. Rozumie zmenám cudzorodých látok v živých organizmoch, expozícii človeka a zvierat. Ovláda analytické metódy stanovenia cudzorodých látok a metódy ich testovania (toxikologické a ekotoxikologické štúdie).
 
Stručná osnova predmetu:
Najvýznamnejšie regulačné schémy Európskej únie vyžadujúce výkon štúdie prieniku cudzorodých látok (CL) do potravín; kvalitatívne požiadavky na výkon štúdie prieniku CL do potravín; štúdie o správaní a osude chemických látok v životnom prostredí; plánovanie, výkon a interpretácia štúdií a princípy hodnotenia dokumentácie.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
TODD, E C. -- MOTARJEMI, Y. -- MOY, G G. Encyclopedia of Food Safety. Oxford: Academic Press, 2014. ISBN 978-0-12-378612-8.
European Food Safety Authority - Information Exchange Platform (IEP), December 2012, Parma, Italy. Parma : European Food Safety Authority, 2013.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 74

ABCDEFX
36,5 %23,0 %25,7 %8,1 %6,7 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Viktor Prachár, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: doc. Ing. Viktor Prachár, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: