26. 1. 2020  22:27 Tamara
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-NJ - Nemecký jazyk (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Názov predmetu: Nemecký jazyk
Kód predmetu: B-NJ
Ukončenie a kredity: skúška (2 kredity)
 
Vyučujúci: PhDr. Jarmila Belasová (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Mgr. Ľudmila Solenská, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Podľa príslušnej jazykovej úrovne dokáže študent porozumieť hovor a prednášku, sledovať komplexné argumuntácie, ak je téma pomerne známa. Je schopný diskutovať a rokovať o rôznych otázkach, vyjadriť, zdôvodniť a obhájiť si vlastný názor, vzniesť námietky, konštruktívne kritizovať. Vie selektovať, porovnať a usporiadať informácie v texte, pochopiť nadväznosti a sled udalostí. Sformuluje text týkajúci sa jeho študijného zamerania použijúc ucelené vetné konštrukcie a špecifické výrazy.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Študenti si osvojujú jazykové zručnosti, ktoré im umožnia komunikovať v cieľovom jazyku a fungovať v prostredí typickom pre cieľovú krajinu. Majú si rozvinúť schopnosť získavať informácie, a to najmä vo svojom profesijnom odbore, zverejňovať vlastné výsledky, udržiavať kontakty v cuzojazyčnom prostredí. Je dôležité, aby porozumeli kutúrnym rozdielom medzi východiskovou a cieľovou krajinou, reagovali na ne a rozšírili si verbálnu komunikáciu o neverbálne výrazové prostriedky.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
DRMLOVÁ, D. -- HOMOLKOVÁ, B. -- KETTNEROVÁ, D. -- TESAŘOVÁ, L. Nemecky s úsmevom 2. Zvolen : Edičné stredisko VŠE, 1994. 339 s. ISBN 80-967188-8-6.
BECKER, N. Fachdeutsch Technik Metall- und Elektroberufe: Grundbuch. Ismaning : Max Hueber Verlag, 1983. 127 s. ISBN 3-19-001290-3.
Hauptkurs. Kursbuch: Deutsch als Fremdsprache -Niveaustufe B2. Ismaning : Hueber, 2008. 160 s. ISBN 978-3-19-501695-7.

Odporúčaná:
HARTMANN,E.: Basiswissen Technik, Bildungsverlag EINS,2008, 264 s. ISBN 978-3-427-40116-2

 
Plánované vzdelávacie aktivity: cvičenia 2 hod. týždenne
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Priebežné písomné práce 2/S, každá min. 28 bodov
Skúška - písomný test, min. 28 bodov

Písomné testy 60%
Skúška 40%
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, nemecký jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 06. 05. 2019.

Typ výstupu: