18. 2. 2020  12:11 Jaromír
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I-RJ - Ruský jazyk (FEI - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Názov predmetu: Ruský jazyk
Kód predmetu: I-RJ
Ukončenie a kredity: skúška (2 kredity)
 
Vyučujúci: PhDr. Jarmila Belasová (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Zvládnuť základy všeobecného jazyka. Rozvíjať komunikatívnu kompetenciu študentov na úrovni A0-B1 SEER.


 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
• Gramaticko-lexikálne a syntaktické javy: základy a špecifiká používania slovesných časov, frekventované predložkové spojenia, frazeologizmy, základy syntaxe, rozdiely v používaní všeobecného a odborného štýlu, lexikálne jednotky z oblasti elektrotechniky a informatiky.
• Písomný prejav: základy korešpondencie, referát,
• Práca s textom: informatívne a študijné čítanie, čítanie za účelom nájdenia všeobecnej a špecifickej informácie, odhad významu z kontextu.
• Ústny prejav: odborný a spoločenský dialóg
• Ústny prejav: pripravený monológ na odbornú tému

Odporúčaná literatúra:
Základné:
JELÍNEK, S. -- FOLPRECHTOVÁ, J. -- HŘÍBKOVÁ, R. -- ŽOFKOVÁ, H. Raduga 2 : Pracovný zošit. Ruština pre stredné a jazykové školy. Bratislava: Fraus, 1999. 56 s. ISBN 80-88844-42-8. [podrobnosti]
JELÍNEK, S. -- FOLPRECHTOVÁ, J. -- HŘÍBKOVÁ, R. -- ŽOFKOVÁ, H. Raduga 2 : Učebnica. Ruština pre stredné a jazykové školy. Bratislava: Fraus, 1999. 232 s. ISBN 80-88844-41-X. [podrobnosti]
BUJNOVÁ, E. -- BOJCOV, I. -- MAKUCHINA, J. Ruský jazyk : Vybrané texty pre technikov a ekonómov. Bratislava: STU v Bratislave, 1994. 137 s. ISBN 80-227-0632-9. [podrobnosti]
 
Odporúčaná literatúra:
 
Plánované vzdelávacie aktivity: cvičenia 2 hod. týždenne
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Písomné testy - 60 %
Skúška - 40 %
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, ruský jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 09. 05. 2019.

Typ výstupu: