7. 12. 2019  0:13 Ambróz
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I-RJ - Ruský jazyk (FEI - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-RJ
Názov predmetu: Ruský jazyk
Ukončenie a kredity: skúška (2 kredity)
Obsah predmetu:
1.Úvodné cvičenie ZS
Úvod do jazyka
Orfografia ruštiny
(dotácia 0/3)
 
a.Základy časovania: sloveso byť

2.Predstavenie sa. Osobný kontakt, sprostredkovanie údajov z osobného života.
Gramaticko-lexikálne konštrukcie vychádzajúce z témy.
(dotácia 0/4)
 
a.Stavba vety. Precvičovanie tvorby viet.
b.Časovanie slovies
c.Práca s textom - prerozprávanie obsahu
d.Písomný test

3.Štúdium a škola
Gramaticko-lexikálne konštrukcie vychádzajúce z témy.
(dotácia 0/2)
 
a.Stupňovanie adjektív
b.Situačné dialógy z každodenného života.

4.Záujmy a aktivity voľného času
Gramaticko-lexikálne konštrukcie vychádzajúce z témy.
(dotácia 0/3)
 
a.Budúci čas
b.Práca s textom - vyjadrenie hlavnej myšlienky
c.Tvorba otázok
d.Upevňovanie učiva
e.Príprava na skúšku. Písomný tert


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 09. 05. 2019.

Typ výstupu: