Course syllabus 210613_IDP - Biomechatronika (SjF - LS 2019/2020)Help


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 210613_IDP
Názov predmetu: Biomechatronika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
50 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná mechanika a mechatronika - inžiniersky (povinne voliteľný), 4. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Pät laboratórnych prác max. 25 bodov a test max. 20 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Rozšírenie vedomostí mechatroninky neživých látok na oblasť živých látok, aplikácia základných poznatkov mechatroniky v medicíne.
 
Stručná osnova predmetu:
- Základy anatómie, terminológia, štandartný jedinec.
- Statika ľudského tela.
- Pohyb ľudského tela, kinematika, pohybový aparát človeka.
- Klinická analýza chôdze.
- Základy ortopédie a ortotiky.
- Umelé mechanické systémy dolnej končatiny.
- Umelé mechanické systémy hornej končatiny.
- Systémy akumulácie energie s využitím v medicíne.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
DARBEMAMIEH, G. -- DARGAHI, J. -- NAJARIAN, S. Mechatronics in Medicine A Biomedical Engineering Approach. New York: McGraw-Hill Professional, 2012. 208 s.
HERMAN, I P. Physics of the Human Body. Heidelberg: Springer, 2007. 845 s.

Odporúčaná:
ŽIVČÁK, J. Základy bioniky a biomechaniky. Prešov : ManaCon, 2004. 256 s. ISBN 80-89040-25-X.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 16

ABCDEFX
56,3 %43,7 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: Ing. Marek Gašparík, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. Ing. Branislav Hučko, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 19. 6. 2019
Schválil: doc. Ing. Branislav Hučko, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 19. 06. 2019.

Type of output: