Course syllabus 210703_DDP - Projekt I (SjF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)Help


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 210703_DDP
Názov predmetu: Projekt I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
projektová/semestrálna práca5 hod. týždenne / 5 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 8
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná mechanika - doktorandský (povinný), 1. rok
aplikovaná mechanika - doktorandský (povinný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
kontrolné body projektu
 
Výsledky vzdelávania:
Pripraviť prehľad literatúry k problémom súvisiacich s témou dizertačnej práce. Popis princípov riešenia a záverov z študovanej literatúry. Študent získa prehľad odbornej najnovšej literatúry súvisiacej s témou dizertačnej práce.
 
Stručná osnova predmetu:
Štúdium vedeckej literatúry súvisiacej s témov dizertačnej práce. Spracovať prehľadnú dokumentáciu s preštudovanej literatúry podľa platných štandardov.
Spracovať historický prehľad riešenia problému a opísať aktuálny stav riešenia.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
References about available latest literature. Domestic and foreign

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Vyučujúcimi v tomto predmete sú všetci školitelia, preto sa jednotlivo neuvádzajú.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 22

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 25. 6. 2019
Schválil: prof. Ing. Roland Jančo, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 25. 06. 2019.

Type of output: