Course syllabus 210728_DDP - Syntéza mechanizmov (SjF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)Help


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 210728_DDP
Názov predmetu: Syntéza mechanizmov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 10
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť na seminároch.
 
Výsledky vzdelávania:
Poskytnúť prehľad o teoretických východiskách pri syntéze parametrizovaných virtuálnych modelov mechanizmov s využitím teórie syntézy štruktúr s predpísanou pohyblivosťou, modulárnych vzťahov a maticovej teórie inverzných grafov topológie štruktúr. Syntéza mechanizmov s uvažovaním pružnosti členov v prevádzkových podmienkach. Metodika pri syntéze vačkových a prevodových mechanizmov. Ukázať ako organizovať štúdium vplyvu zmeny jedného parametra (Screening) a viacerých parametrov (Design of Experiments) na cieľovú funkciu pri virtuálnych experimentoch, ako riadiť prácu riešiča a optimalizačných algoritmov. Cieľ je zvládnuť simulačné metódy syntézy mechanizmov po teoretickej aj praktickej stránke.
 
Stručná osnova predmetu:
Analýza a syntéza sústav viazaných telies s prihliadnutím na výskyt singularít, redundancií a pasivity geometrických väzieb. Utváranie parametrizovaných virtuálnych modelov mechanizmov a interaktívne riadenie numerickej simulácie. Analýza a syntéza rovinných mechanizmov s cieľom polohovať začiatok, osi a kompletný lokálny súradnicový systém (LSS) pracovného člena. Aplikácia maticových metód analýzy a syntézy otvorených, uzatvorených a kombinovaných priestorových mechanizmov. Pasívne a aktívne vyvažovanie mechanizmov. Príprava virtuálneho experimentu a aplikácia optimalizačných metód pre kolokačnú syntézu prevodových a vačkových mechanizmov. Teoretické východiská a nástroje pre multikriteriálnu optimalizáciu a zodolňovanie VMS. Syntéza mechanizmov z pohľadu teórie riešenia invenčných zadaní TRIZ.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Brát, V.: Maticové metódy v analýze a syntéze prostorových vázaných mechanických sytému, Academia Praha, 1981
Erdman, A. G, Sandor, G. N, Kota, S.: Mechanism Design .Analysis and synthesis, Prentice Hall, NJ, 2001
Open Source TRIZ, Collaborative Authors, eBooks, 2009
Palčák, F.:Teória mechanizmov. 2.vydanie, ES STU Bratislava, l993, s.167.
Soni A. H.: Mechanism Synthesis and Analysis, McGraw Hill Company, ISBN 0-07-059-640-9, 1974
3. Palčák, F.:Teória mechanizmov - Návody na cvičenia, ES SVŠT, 1989, s.162.
9. Documentation for MSC.ADAMS

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 4

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Peter Šolek, CSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 25. 6. 2019
Schválil: prof. Ing. Peter Šolek, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 25. 06. 2019.

Type of output: