5. 6. 2020  6:39 Laura
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 250546_IDP - Exkurzia (SjF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
250546_IDP
Názov predmetu:
Exkurzia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

 
Počet kreditov:
1
 
Odporúčaný semester/trimester:
strojárske technológie a materiály - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Účasť na exkurzii.
 
Výsledky vzdelávania:
Oboznámenie sa s výrobným programom organizácií.
 
Stručná osnova predmetu:
Návšteva podniku.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 123

Z
FX
100,0 %
0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Alexander Schrek, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Pavol Švec, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
14. 6. 2019
Schválil:
prof. Ing. Pavol Švec, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 14. 06. 2019.

Typ výstupu: