3. 6. 2020  19:38 Karolína
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 250742_DDP - Dizertačný projekt II (SjF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Strojnícka fakulta
Názov predmetu:
Dizertačný projekt II
Kód predmetu:
250742_DDP
Ukončenie a kredity:
zápočet (5 kreditov), klasifikovaný zápočet-PhD (5 kreditov)
 
Vyučujúci:
prof. Ing. Ernest Gondár, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Získať prehľad o metódach a existujúcich riešeniach stanoveného problému. Osvojiť si schopnosť prinášať vlastné návrhy riešení problémov v oblasti strojárskych technológií a materiálov. Vedieť pracovať so zložitými simulačnými nástrojmi a implementovať výsledky na fyzikálne modely. Vedieť pripravovať a prezentovať správy o výsledkoch výskumu, aplikovať získané výsledky v praxi. Vypracovať projekt dizertačnej prace a navrhnúť tézy dizertačnej práce
 
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
• Štúdium zadanej problematiky a rešerš
• Vypracovanie projektu dizertačnej práce
• Postavenie téz dizertačnej práce
 
Odporúčaná literatúra:
 
Plánované vzdelávacie aktivity:
Projektová práca.
 
Metódy a kritériá hodnotenia:
Posudok a obhajoba projektu.
 
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž:
Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 25. 06. 2019.

Typ výstupu: