3. 6. 2020  19:07 Karolína
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 250947_DDP - Dizertačný projekt VII (SjF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Názov predmetu:
Dizertačný projekt VII
Kód predmetu:
250947_DDP
Ukončenie a kredity:
zápočet (15 kreditov), klasifikovaný zápočet-PhD (15 kreditov)
 
Vyučujúci:
prof. Ing. Ernest Gondár, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Plánované vzdelávacie aktivity:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Metódy a kritériá hodnotenia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž:
Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 25. 06. 2019.

Typ výstupu: