5. 6. 2020  6:36 Laura
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 250723_DDP - Počítačová simulácia procesov tvárnenia (SjF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Názov predmetu: Počítačová simulácia procesov tvárnenia
Kód predmetu:
250723_DDP
Ukončenie a kredity:
skúška-PhD (10 kreditov)
 
Vyučujúci:
doc. Ing. Peter Kostka, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Sprostredkovať doktorandom informácie z oblasti počítačovej analýzy procesov tvárnenia metódou konečných prvkov s dôrazom na využitie metódy pre optimalizáciu tvárnenia v štádiu návrhu súčiastky a návrhu procesu výroby.
 
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Základy metódy konečných prvkov (MKP). Modely plasticity pri simulácii procesov tvárnenia. Numerické modely. Formulácia MKP pre procesy tvárnenia. Optimalizácia procesov tvárnenia pomocou MKP. Aplikácia MKP pre plošné a objemové tvárnenie. Simulácia odpruženia, chýb a porušenia. Simulácia návrhu prístrihu.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
LANGE, K. Umformtechnik, Band 4 Sonerverfahren. Stuttgart: Springer Verlag , 1992.

 
Plánované vzdelávacie aktivity:
prednášky, konzultácie
 
Metódy a kritériá hodnotenia:
skúška
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 25. 06. 2019.

Typ výstupu: