Course syllabus 270304_BDP - Výrobné stroje a zariadenia (SjF - ZS 2019/2020)Help


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
270304_BDP
Názov predmetu:
Výrobné stroje a zariadenia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
40 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
5
 
Odporúčaný semester/trimester:
environmentálna výrobná technika - bakalársky (povinný), 5. semester
aplikovaná mechanika a mechatronika - bakalársky (povinne voliteľný), 5. semester
aplikovaná mechanika a mechatronika (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinne voliteľný), 5. semester
automatizácia a informatizácia strojov a procesov - bakalársky (povinne voliteľný), 5. semester
automobily a mobilné pracovné stroje - bakalársky (povinne voliteľný), 5. semester
energetické stroje a zariadenia - bakalársky (povinne voliteľný), 5. semester
meranie a manažérstvo kvality v strojárstve - bakalársky (povinne voliteľný), 5. semester
strojárske technológie a materiály - bakalársky (povinne voliteľný), 5. semester
technika ochrany životného prostredia - bakalársky (povinne voliteľný), 5. semester
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Nutnou podmienkou pre účasť na skúške je úspešné absolvovanie cvičení. Pre úspešné absolvovanie cvičení musia študenti odovzdať vypracované zadanie pozostávajúce z uvedených celkov:
1.)Vreteno
2.)Hydraulika
3.)Nástroje
4.)Prípravky
5.)NC programovanie
Každý z uvedených celkov zadania bude bodovo hodnotený.
 
Výsledky vzdelávania:
Získať základné vedomosti o výrobnej technike, najmä o obrábacích strojoch, tvárniacich strojoch a strojoch využívajúce nekonvenčné princípy. Poznať konštrukčné koncepcie strojov, zariadení a komplexov ako aj ich efektívnu prevádzku. Získať znalosti o základných funkčných princípoch jednotlivých typov výrobných strojov a oboznámiť sa s možnosťami využitia takýchto strojov. Poznať postupy výroby a použitie jednotlivých typov výrobných strojov. Oboznámiť sa s dôležitosťou a funkčnosťou základných častí výrobných strojov, ako napr. vreteno, nástroj, rám stroja, hydraulické systémy, prípravky, atď..
 
Stručná osnova predmetu:
1.)Úvod do predmetu Výrobné stroje a zariadenia
2.)Základné pojmy (rozdelenie OS, základné požiadavky na OS)
3.)Hlavné časti obrábacích strojov (základné požiadavky na hl. časti,
rozdelenie, ...)
4.)Sústruhy, frézovačky, vrtačky a vyvrtávačky
5.)Brúsky, hobľovačky, obrážačky, preťahovacie a pretláčacie stroje, lapovacie
stroje, honovacie stroje a superfinišovacie stroje
6.)Stroje na delenie materiálu, stroje na výrobu ozubenia
7.)Nekonvenčné technológie - 1.časť
8.)Nekonvenčné technológie - 2.časť
9.)Tvárniace stroje (základné pojmy, definície a požiadavky, rozdelenie, ...)
10.)Mechanické lisy, stroje na delenie materiálu, rotačné tvárniace stroje
11.)Vretenové lisy, buchary, stroje na ťah a ohyb, hydraulické lisy
12.)Zhutňovacie stroje, dezintegračné stroje
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
Kissoczy, Š. a kol.: Obrábacie stroje, STU Bratislava-skripta, 1989..
Tvářecí stroje: Základy stavby a využití. Praha : SNTL, 1985. 612 s.
KOPECKÝ, M. -- RUDOLF, B. Tvářecí stroje. Základy výpočtů a konstrukce. Praha : SNTL, 1982. 408 s.
JAVORČÍK, L. -- POLÁČEK, J. Konštrukčné cvičenia z výrobných strojov: Návody na cvičenia. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1990. 221 s. ISBN 80-227-0294-3.
JAVORČÍK, L. -- LENÁRT, M. Teória obrábania a nástroje: Návody na cvičenia. Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2005. 130 s. ISBN 80-227-2182-4.
Dubbel: Inženýrská příručka pro stavbu strojů: I. Praha : SNTL, 1961. 911 s.
Dubbel: Inženýrská příručka pro stavbu strojů: II. Praha : SNTL, 1961. 947 s.
Dubbel: Taschenbuch für Maschinenbau. Berlin : Springer Verlag, 1990. ISBN 3-540-52381-2.
ŽENÍŠEK, J. -- JENKUT, M. Výrobní stroje a zařízení. Praha : SNTL, 1990. 276 s. ISBN 80-03-00272-9.
VELÍŠEK, K. Obrábacie stroje. Bratislava : STU v Bratislave, 2001. 207 s. ISBN 80-227-1498-4.
VELÍŠEK, K. -- KOŠŤÁL, P. -- PECHÁČEK, F. Stroje a zariadenia pre špeciálne technológie. Bratislava : STU v Bratislave, 2006. 173 s. ISBN 80-227-2364-9.
DEMEČ, P. Výrobná technika. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2005. 250 s. ISBN 80-8073-426-7.
RUDOLF, B. Tvárniace stroje. Bratislava: Alfa, 1989. 376 s. ISBN 80-05-00126-6.
KOVÁČ, A. -- RUDOLF, B. Tvárniace stroje. Bratislava : Alfa, 1989. 376 s. ISBN 80-05-00126-6.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 350

A
B
C
D
E
FX
7,4 %
18,6 %
22,6 %
27,1 %
24,0 %0,3 %
Vyučujúci: doc. Ing. Juraj Beniak, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Ľudovít Kolláth, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Peter Križan, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Iveta Onderová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
13. 6. 2019
Schválil:
Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 13. 06. 2019.

Type of output: