Course syllabus 270304_BDP - Výrobné stroje a zariadenia (SjF - ZS 2019/2020)Help


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Názov predmetu: Výrobné stroje a zariadenia
Kód predmetu: 270304_BDP
Ukončenie a kredity: skúška (5 kreditov)
 
Vyučujúci: doc. Ing. Juraj Beniak, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Ľudovít Kolláth, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Peter Križan, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Iveta Onderová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Získať základné vedomosti o výrobnej technike, najmä o obrábacích strojoch, tvárniacich strojoch a strojoch využívajúce nekonvenčné princípy. Poznať konštrukčné koncepcie strojov, zariadení a komplexov ako aj ich efektívnu prevádzku. Získať znalosti o základných funkčných princípoch jednotlivých typov výrobných strojov a oboznámiť sa s možnosťami využitia takýchto strojov. Poznať postupy výroby a použitie jednotlivých typov výrobných strojov. Oboznámiť sa s dôležitosťou a funkčnosťou základných častí výrobných strojov, ako napr. vreteno, nástroj, rám stroja, hydraulické systémy, prípravky, atď..
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
1.)Úvod do predmetu Výrobné stroje a zariadenia
2.)Základné pojmy (rozdelenie OS, základné požiadavky na OS)
3.)Hlavné časti obrábacích strojov (základné požiadavky na hl. časti,
rozdelenie, ...)
4.)Sústruhy, frézovačky, vrtačky a vyvrtávačky
5.)Brúsky, hobľovačky, obrážačky, preťahovacie a pretláčacie stroje, lapovacie
stroje, honovacie stroje a superfinišovacie stroje
6.)Stroje na delenie materiálu, stroje na výrobu ozubenia
7.)Nekonvenčné technológie - 1.časť
8.)Nekonvenčné technológie - 2.časť
9.)Tvárniace stroje (základné pojmy, definície a požiadavky, rozdelenie, ...)
10.)Mechanické lisy, stroje na delenie materiálu, rotačné tvárniace stroje
11.)Vretenové lisy, buchary, stroje na ťah a ohyb, hydraulické lisy
12.)Zhutňovacie stroje, dezintegračné stroje
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
Kissoczy, Š. a kol.: Obrábacie stroje, STU Bratislava-skripta, 1989..
Tvářecí stroje: Základy stavby a využití. Praha : SNTL, 1985. 612 s.
KOPECKÝ, M. -- RUDOLF, B. Tvářecí stroje. Základy výpočtů a konstrukce. Praha : SNTL, 1982. 408 s.
JAVORČÍK, L. -- POLÁČEK, J. Konštrukčné cvičenia z výrobných strojov: Návody na cvičenia. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1990. 221 s. ISBN 80-227-0294-3.
JAVORČÍK, L. -- LENÁRT, M. Teória obrábania a nástroje: Návody na cvičenia. Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2005. 130 s. ISBN 80-227-2182-4.
Dubbel: Inženýrská příručka pro stavbu strojů: I. Praha : SNTL, 1961. 911 s.
Dubbel: Inženýrská příručka pro stavbu strojů: II. Praha : SNTL, 1961. 947 s.
Dubbel: Taschenbuch für Maschinenbau. Berlin : Springer Verlag, 1990. ISBN 3-540-52381-2.
ŽENÍŠEK, J. -- JENKUT, M. Výrobní stroje a zařízení. Praha : SNTL, 1990. 276 s. ISBN 80-03-00272-9.
VELÍŠEK, K. Obrábacie stroje. Bratislava : STU v Bratislave, 2001. 207 s. ISBN 80-227-1498-4.
VELÍŠEK, K. -- KOŠŤÁL, P. -- PECHÁČEK, F. Stroje a zariadenia pre špeciálne technológie. Bratislava : STU v Bratislave, 2006. 173 s. ISBN 80-227-2364-9.
DEMEČ, P. Výrobná technika. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2005. 250 s. ISBN 80-8073-426-7.
RUDOLF, B. Tvárniace stroje. Bratislava: Alfa, 1989. 376 s. ISBN 80-05-00126-6.
KOVÁČ, A. -- RUDOLF, B. Tvárniace stroje. Bratislava : Alfa, 1989. 376 s. ISBN 80-05-00126-6.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Predmet je členený na prednášky a cvičenia. Prednášky sú venované jednotlivým technológiám obrábania a tvárnenia, hlavne výrobným strojom, ktoré sa využívajú pri obrábaní a tvárnení. Cvičenia sú povinnou časťou predmetu. Vyžaduje sa 100% účasť s maximálne 2 ospravedlnenými hodinami za semester. Cvičenia sú tematicky rozdelené do piatich častí: vreteno, nástroj, prípravky, hydraulika a NC programovanie. Na cvičeniach sa študenti dozvedia bližšie informácie o uvedených častiach. Na cvičeniach, sa z každej z uvedených častí, po teoretických základoch vypracováva zadanie.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Študent získa za predmet kredity ak úspešne absolvuje písomnú a ústnu skúšku.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 13. 06. 2019.

Type of output: