Course syllabus 270514_IDP - Programovanie CNC systémov (SjF - ZS 2019/2020)Help


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 270514_IDP
Názov predmetu: Programovanie CNC systémov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
40 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: environmentálna výrobná technika - inžiniersky (povinný), 1. semester
aplikovaná mechanika a mechatronika - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
automatizácia a informatizácia strojov a procesov - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
automobily a mobilné pracovné stroje - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
energetické stroje a zariadenia - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
chemické a potravinárske stroje a zariadenia - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
meranie a skúšobníctvo - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
strojárske technológie a materiály - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná práca - tvorba NC programu
V priebehu semestra sa píšu 2 testy spolu za 20 bodov. Na úspešné absolvovanie
testov je potrebné získať v súčte minimálne 10 bodov. Skúška, skladajúca sa z
písomnej a ústnej časti, je hodnotená maximálne 30 bodmi. Na úspešné
absolvovanie skúšky je potrebné získať minimálne 18 bodov. Študent získa za
predmet kredity ak úspešne absolvuje písomné testy a skúšku. Hodnotenie sa robí
nasledovne: A 46-50 bodov, B 41-45 bodov, C 37-40 bodov, D 32-36 bodov, E 31-28
bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Získať základné vedomosti z riadenia výrobnej techniky, dokázať posúdiť faktory ovplyvňujúce nasadenie jednotlivých typov strojov z hľadiska ich riadenia. Ovládať základy programovania CNC systémov.
 
Stručná osnova predmetu:
• Konštrukčné riešenia hlavných častí CNC obrábacích strojov
• Číslicové riadenie výrobnej techniky (NC, CNC, DNC, AC).
• Programovanie riadiacich systémov obrábacích strojov: ručné, automatizované, súradnicové systémy , rozmerové a bezrozmerové informácie
• Štruktúra riadiaceho programu: adresa, slovo, blok, NC program
• Niektoré prípravné a pomocné funkcie
• Technické prostriedky monitorovania rezného procesu a ich spojenie s riadiacim systémom obrábacieho stroja.
• Fuzzy logika, neurónové siete, genetické algoritmy
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
DANKO, P. Riadiace systémy strojov. Zvolen: TU, 2002. ISBN 80-228-1114-9.
JANÁČ, A. -- PETERKA, J. -- GOROG, A. Programovanie NC strojov. Bratislava: STU, 2002. ISBN 80-227-1686-3.
ŠTULPA, M. Štulpa, M.: CNC obráběcí stroje a jejich programování. Praha: BEN, 2006. ISBN 80-7300-207-8.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 447

ABCDEFX
37,8 %25,5 %20,4 %10,3 %5,4 %0,6 %
Vyučujúci: doc. Ing. Juraj Beniak, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Andrej Červeňan, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Ľudovít Kolláth, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. Ing. Marián Králik, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 6. 2019
Schválil: doc. Ing. Ľudovít Kolláth, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 13. 06. 2019.

Type of output: