Course syllabus 270656_IDP - TQM(Total Quality Management) (SjF - LS 2019/2020)Help


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 270656_IDP
Názov predmetu: TQM(Total Quality Management)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
20 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná mechanika a mechatronika - inžiniersky (výberový), 2. semester
automatizácia a informatizácia strojov a procesov - inžiniersky (výberový), 2. semester
automobily a mobilné pracovné stroje - inžiniersky (výberový), 2. semester
energetické stroje a zariadenia - inžiniersky (výberový), 2. semester
environmentálna výrobná technika - inžiniersky (výberový), 2. semester
chemické a potravinárske stroje a zariadenia - inžiniersky (výberový), 2. semester
strojárske technológie a materiály - inžiniersky (výberový), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná práca
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa komplexný pohľad na problematiku manažérstva kvality vo firme, pochopí základné princípy a zásady TQM, oboznámi sa s celosvetovo uznávanými a akceptovanými modelmi TQM, s podmienkami implementácie filozofie TQM a hlavnými faktormi, ktoré tento proces ovplyvňujú, pochopí, čo sú integrované výrobné systémy a v rámci samostatnej projektovej práce získa praktické skúsenosti z uplatňovania TQM v reálnych podmienkach.
 
Stručná osnova predmetu:
• Základné pojmy z oblasti TQM a integrovaných systémov riadenia (spoločné prvky)
• Prístupy k riadeniu firmy v zmysle TQM, vzťah TQM a firemná kultúra
• SMK a filozofia TQM, podsystémy TQM (technický a sociálny)
• Princípy a modely TQM (Malcolm Baldridge model, EFQM model...)
• Metodiky na samohodnotenie kvality firmy, karta RADAR ap.
• Praktický postup pri implementáciii filozofie TQM do firmy
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PAULOVÁ, I. -- HEKELOVÁ, E. -- ŠATANOVÁ, A. Dištančné vzdelávanie v oblasti zlepšovania efektívnosti a účinnosti TQM. Trnava : VIVAEDUCA, 2007. 235 s. ISBN 978-80-969827-2-1.
HEKELOVÁ, E. -- KMEŤ, S. Kmeť, S.- Hekelová, E. a kol. Komplexný manažment kvality. , Žilina 1998. Žilina: EDIS ŽU, 1998. 124 s.
HEKELOVÁ, E. TQM. Bratislava: FX s.r.o., 2008. 94 s. ISBN 978-80-89313-14-3.
PAULOVÁ, I. -- HEKELOVÁ, E. -- ŠATANOVÁ, A. -- ŠALGOVIČOVÁ, J. Metódy zlepšovania efektívnosti a účinnosti TQM. Bratislava : STU v Bratislave, 2008. 304 s. ISBN 978-80-227-2857-7.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 72

ABCDEFX
50,0 %30,6 %12,5 %6,9 %0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Edita Hekelová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 6. 2019
Schválil: prof. Ing. Edita Hekelová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 13. 06. 2019.

Type of output: