Course syllabus 270633_IDP - TQM (Total Quality Management) (SjF - LS 2019/2020)Help


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 270633_IDP
Názov predmetu: TQM (Total Quality Management)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
35 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: meranie a skúšobníctvo - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
2 testy po 20 bodov, min dosiahnuté body:10
 
Výsledky vzdelávania:
Študent po absolvovaní predmetu bude rozumieť základným princípom zabezpečovania a zlepšovania kvality v organizácii, bude schopný zorientovať sa v metódach, prístupoch, prostriedkoch a nástrojoch komplexného manažérstva kvality v organizácii,bude ovládať praktické postupy implementácie filozofie TQM do organizácie a vedieť identifikovať hlavné faktory, ktoré vplývajú na zvyšovanie kvality produkcie (výrobkov a služieb) v organizácii a tým na zvyšovanie jej konkurencieschopnosti.
 
Stručná osnova predmetu:
Základné pojmy z oblasti TQM a integrovaných systémov riadenia (spoločné prvky)
Prístupy k riadeniu organizácie v zmysle TQM
TQM a firemná kultúra
Systém manažérstva kvality v zmysle noriem radu 9000 a filozofia TQM
Podsystémy TQM (technický a sociálny)
Princípy a modely TQM (EFQM model, model CAf...)
Metódy a nástroje TQM
Praktický postup pri implementáciii filozofie TQM do firmy
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PAULOVÁ, I. -- HEKELOVÁ, E. -- ŠATANOVÁ, A. -- ŠALGOVIČOVÁ, J. Metódy zlepšovania efektívnosti a účinnosti TQM. Bratislava : STU v Bratislave, 2008. 304 s. ISBN 978-80-227-2857-7.
HEKELOVÁ, E. Riadenie ľudských zdrojov. Bratislava : FX s.r.o., 2008. 120 s. ISBN 978-80-89313-13-6.
HEKELOVÁ, E. TQM komplexné manažérstvo kvality. Bratislava : FX s.r.o., 2008. 94 s. ISBN 978-80-89313-14-3.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 40

ABCDEFX
17,5 %20,0 %35,0 %22,5 %5,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Edita Hekelová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Marcela Pokusová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 14. 6. 2019
Schválil: prof. Ing. Edita Hekelová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 14. 06. 2019.

Type of output: