Course syllabus 270530_IDP - Komplexné manažérstvo kvality (TQM) (SjF - LS 2019/2020)Help


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Názov predmetu: Komplexné manažérstvo kvality (TQM)
Kód predmetu: 270530_IDP
Ukončenie a kredity: skúška (5 kreditov)
 
Vyučujúci: prof. Ing. Edita Hekelová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Marcela Pokusová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa komplexný pohľad na problematiku manažérstva kvality vo firme, pochopí základné princípy a zásady TQM, oboznámi sa s celosvetovo uznávanými a akceptovanými modelmi TQM, s podmienkami implementácie filozofie TQM a hlavnými faktormi, ktoré tento proces ovplyvňujú, pochopí, čo sú integrované výrobné systémy a v rámci samostatnej projektovej práce získa praktické skúsenosti z uplatňovania TQM v reálnych podmienkach.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
1. Základné pojmy z oblasti TQM a integrovaných systémov riadenia (spoločné prvky).
2. Prístupy k riadeniu firmy v zmysle TQM, vzťah TQM a firemná kultúra.
3. SMK a filozofia TQM, podsystémy TQM (technický a sociálny).
4. Princípy a modely TQM (Malcolm Baldridge model, EFQM model...) .
5. Metodiky na samohodnotenie kvality firmy, karta RADAR ap..
6. Praktický postup pri implementáciii filozofie TQM do firmy.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
HEKELOVÁ, E. - KMEŤ, S. a kol. Komplexný manažment kvality. , Žilina 1998. Žilina: EDIS ŽU, 1998. 124 s.
HEKELOVÁ, E. TQM. Bratislava: FX s.r.o., 2008. 94 s. ISBN 978 80 89313 14 3
PAULOVÁ, I. - HEKELOVÁ, E. - ŠATANOVÁ, A. - ŠALGOVIČOVÁ, J. Metódy zlepšovania efektívnosti a účinnosti TQM. Bratislava: STU v Bratislave, 2008. 304 s. ISBN 978 80 227 2857 7
PAULOVÁ, I. - HEKELOVÁ, E. - ŠATANOVÁ, A. Dištančné vzdelávanie v oblasti zlepšovania efektívnosti a účinnosti TQM. Trnava: VIVAEDUCA, 2007. 235 s. ISBN 978 80 969827 2 1

 
Plánované vzdelávacie aktivity: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Metódy a kritériá hodnotenia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 14. 06. 2019.

Type of output: