Course syllabus 270533_IDP - Operačná analýza (SjF - LS 2019/2020)Help


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 270533_IDP
Názov predmetu: Operačná analýza
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
40 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: výrobné systémy a manažérstvo kvality - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
zápočet a skúška
- Podmienkou udelenia zápočtu je aktívna účasť na všetkých cvičeniach s možnosťou ospravedlnenia a nahradenia max. 3 cvičení.
- Skúška pozostáva z písomnej časti- riešenie príkladu a vypracovanie odpovedí na teoretické otázky, ústna časť- odpovede na spresňujúce a doplňujúce otázky.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent sa oboznámi s postupmi a metódami operačnej analýzy na riešenie optimalizačných úloh praxe. Na príkladoch získa prehľad o možnosti ich praktického využitia na riešenie úloh praxe najmä z oblasti riadenia a prevádzky strojárskych výrobných a logistických systémov. V jednotlivých tematických celkoch sa zoznámi najmä s metódami z oblasti lineárneho programovania, dopravných úloh, teórie grafov a sietí, sieťovej analýzy, sekvenčných modelov, teórie hier, modelov obnovy a modelov zásob.
 
Stručná osnova predmetu:
1.Historický vývoj, účel a klasifikácia metód a postupov operačnej analýzy.
2.Lineárne programovanie. Grafické riešenie úloh LP. Simplexová metóda.
3.Približné a presné metódy na riešenie dopravných úloh.
4.Teória grafov a sieti – definície pojmov. Cesty v sieti (najkratšia, s najväčšou priepustnosťou, s najväčšou pravdepodobnosťou) a algoritmy na ich hľadanie. Minimálny strom prepojenia uzlov siete.
5.Toky v sieťach (maximálny, minimálny, nákladovo ocenený) – praktický význam, algoritmy riešenia.
6.Úloh o cykloch. Eulerov cyklus a úloha čínskeho poštára.
7.Hamiltonov cyklus a úloha obchodného cestujúceho (riešenie metódou penalizácie uzlov a metódou vetvenia a hraníc).
8.Sekvenčné modely – klasifikácia, formulácia úloh, terminológia. Riešenie vybraných sekvenčných problémov v tzv. FlowShop systémoch.
9.Teória hier. Podstata a účel, terminológia. Viacetapové hry. Hra v explicitnom tvare. Maticové hry – koncepcia dominovaných stratégií, kritérium minimax, nestabilné riešenie, hry so zmiešanými stratégiami, riešenie ako problém lineárneho programovania).
10.Modely obnovy. Model jednoduchej obnovy a model rozšírenej obnovy. Tabuľka vekovej štruktúry. Optimalizácia procesu obnovy.
11.Modely zásob. Úvod, terminológia. Členenie zásoba klasifikácia modelov zásob. Statické modely determinované pravdepodobnostne úplne.
12.Dynamické modely zásob (dynamické modely determinované absolútne – Wilsonov vzorec, popis ďalších vybraných prakticky použiteľných dynamických modelov zásob).
13.Modely ponuky. Otvorená ponuka (dražba) a uzavretá ponuka. Účel a podstata riešenia.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SAKÁL, P. -- JERZ, V. Operačná analýza v praxi manažéra. Trnava : SP SYNERGIA, 2003. 335 s. ISBN 80-968734-3-1.
SAKÁL, P. -- JERZ, V. Operačná analýza v praxi manažéra II: Systémová a operačná analýza. Trnava : SP SYNERGIA, 2006. 335 s. ISBN 80-969390-5-X.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 12

ABCDEFX
50,0 %25,0 %16,7 %0 %8,3 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Vladimír Jerz, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 14. 6. 2019
Schválil: doc. Ing. Vladimír Jerz, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 14. 06. 2019.

Type of output: