Course syllabus 270311_BDP - Environmentálna technika (SjF - ZS 2019/2020)Help


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 270311_BDP
Názov predmetu: Environmentálna technika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
37 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: environmentálna výrobná technika - bakalársky (povinne voliteľný), 5. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa píšu 2 testy spolu za 20 bodov. Na úspešné absolvovanie testov je potrebné získať v súčte minimálne 10 bodov. Skúška, skladajúca sa z písomnej a ústnej časti, je hodnotená maximálne 30 bodmi. Na úspešné absolvovanie skúšky je potrebné získať minimálne 18 bodov. Študent získa za predmet kredity ak úspešne absolvuje písomné testy a skúšku. Hodnotenie sa robí nasledovne: A 46-50 bodov, B 41-45 bodov, C 37-40 bodov, D 32-36 bodov, E
31-28 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Získanie základných vedomostí o životnom prostredí, legislatíve, monitorovaní a stratégií v odpadovom hodpodárstve a odborných informácií o obnoviteľných zdrojoch energie. Štúdium konštukčných princípov strojov, zariadení a komplexov určených na nakladanie s odpadmi, ako aj poznanie ich efektívnej prevádzky. Štúdium technológií, strojov a zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie. Riešenie základných úloh výpočtárskeho charakteru pre špecifikáciu vhodných strojov a zariadení.
 
Stručná osnova predmetu:
• Základné pojmy v oblasti životného prostredia, legislatíva v oblasti životného prostredia
• Primárne zdroje energie
• Vplyv energetického využívania fosílnych palív na životné prostredie
• Obnoviteľné zdroje energie, trvalo udržateľný rast
• Biomasa ako obnoviteľný zdroj energie
• Slnečná energia ako obnoviteľný zdroj energie
• Veterná energia ako obnoviteľný zdroj energie
• Vodná energia ako obnoviteľný zdroj energie
• Geotermálna energia ako obnoviteľný zdroj energie
• Energia oceánov ako obnoviteľný zdroj energie
• Manažment v odpadovom hospodárstve, štátna politika nakladania s odpadmi
• Fázy zhodnocovania odpadov, minimalizácia vzniku, úprava, zhodnocovanie a zneškodnenie odpadov
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ŠOOŠ, Ľ. Drevný odpad...: Čo s ním. Bratislava : Energetické centrum, 2000. 108 s.
JANÍČEK, F. -- KOL. Obnoviteľné zdroje energie 1: Technológie pre udržateľnú budúcnosť. Pezinok : Renesans, 2009. 174 s. ISBN 978-80-89402-04-5.
PETRÁŠ, D. -- LULKOVIČOVÁ, O. -- TAKÁCS, J. -- FÜRI, B. Obnoviteľné zdroje energie pre nízkoteplotné systémy. Bratislava : Jaga Group, 2009. 223 s. ISBN 978-80-8076-075-5.
SABONNADIERE, J. Renewable energy technologies. London: ISTE, 2009. 490 s. ISBN 978-1-84821-135-3.
BOYLE, G. Renewable energy. Oxford, UK: Oxford University Press, 2004. 452 s. ISBN 978-0-19-926178-9.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
áno
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 289

ABCDEFX
20,4 %21,8 %27,3 %19,0 %10,7 %0,8 %
Vyučujúci: doc. Ing. Miloš Matúš, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 19. 6. 2019
Schválil: Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 19. 06. 2019.

Type of output: