Course syllabus 270316_BDP - Riadenie výrobnej techniky (SjF - LS 2019/2020)Help


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 270316_BDP
Názov predmetu: Riadenie výrobnej techniky
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
33 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie3 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: environmentálna výrobná technika - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú dve písomné previerky po 10 bodov. Na skúške je možné získať tiež 10 bodov.
Hodnotenie A - najmenej 27 bodov
Hodnotenie B - najmenej 24 bodov
Hodnotenie C - najmenej 21 bodov
Hodnotenie D - najmenej 18 bodov
Hodnotenie E - najmenej 15 bodov
Ďalšou podmienkou je vypracovanie elaborátov:
- vačkový mechanizmus
- NC program
 
Výsledky vzdelávania:
Získať základné znalosti z riadenia výrobnej techniky, vedieť posúdiť faktory ovplyvňujúce nasadenie jednotlivých typov strojov z hľadiska ich riadenia.
 
Stručná osnova predmetu:
• prostriedky nepružnej automatizácie,
• riadenie tlaku a prietoku v hydraulických systémoch,
• číslicové riadenie výrobnej techniky a programovanie CNC systémov obrábacích strojov (NC, CNC,
DNC, AC),
• monitorovanie rezného procesu.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PETERKA, J. -- GÖRÖG, A. -- JANÁČ, A. Programovanie NC strojov I. diel. Bratislava: STU, 2002. ISBN 80-227-1686-3.
DEMEČ, P. Automatizácia výrobných strojov. Strojnícka fakulta TU Košice: Edícia študijnej literatúry, 2007. 210 s. ISBN 978-80-8073-817-4.
HAVRILA, M. Číslicovo riadená výrobná technika. Prešov: FVT TU Košice, 2005. 129 s. ISBN 80-8073-243-4.

Odporúčaná:
MATOUŠEK, D. Číslicová technika. Praha: BEN, 2004. ISBN 80-7300-025-3.
MAREK, J. Konstrukce CNC obráběcích stroju. Praha: MM publishing, 2010. 420 s. ISBN 978-80-254-7980-3.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 57

ABCDEFX
36,8 %24,6 %28,1 %8,8 %1,7 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Ľudovít Kolláth, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 19. 6. 2019
Schválil: doc. Ing. Ľudovít Kolláth, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 19. 06. 2019.

Type of output: