Course syllabus 270312_BDP - Základy strojárskej metrológie (SjF - LS 2019/2020)Help


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 270312_BDP
Názov predmetu: Základy strojárskej metrológie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
33 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: environmentálna výrobná technika - bakalársky (povinný), 6. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Samostatné úlohy v meracom laboratóriu a spracovanie výsledkov merania.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa informácie o geometrických špecifikáciách predpisovaných v technických dokumentáciách. Nadobudne poznatky o spôsoboch kontroly geometrických parametrov výrobkov vo výrobnom procese. Osvojí si metódy a postupy spracovania výsledkov meraní.
 
Stručná osnova predmetu:
Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS)
Metrológia - základné pojmy, veličiny a jednotky, pracovné meradlá dĺžky
Drsnosť a vlnitosť povrchu
Geometrické tolerovanie - princíp, základne, geometrické tolerancie
Časti strojov - tolerovanie, odchýlky, kontrolné postupy, meradlá
Štatistické riadenie kvality
Súradnicová meracia technika
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KRSEK, A. -- OSANNA, H P. -- KURIC, I. -- PROSTREDNÍK, D. Strojárska metrológia a riadenie kvality. Bratislava : STU v Bratislave, 2002. 290 s. ISBN 80-227-1789-4.
KRSEK, A. -- OSANNA, H P. -- KURIC, I. -- PROSTREDNÍK, D. Strojárska metrológia a riadenie kvality. Bratislava : STU v Bratislave, 1998. 290 s. ISBN 80-227-1025-3.
KRSEK, A. -- BACHRATÝ, M. Základy kontroly kvality geometrických parametrov súčiastok. Bratislava : FX s.r.o., 2008. 155 s. ISBN 978-80-89313-37-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 321

ABCDEFX
10,3 %5,0 %16,5 %21,2 %43,0 %4,0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Marián Králik, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. Ing. Miloš Matúš, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 19. 6. 2019
Schválil: doc. Ing. Marián Králik, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 19. 06. 2019.

Type of output: