Course syllabus 270312_BDP - Základy strojárskej metrológie (SjF - LS 2019/2020)Help


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Názov predmetu: Základy strojárskej metrológie
Kód predmetu: 270312_BDP
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
 
Vyučujúci: doc. Ing. Marián Králik, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. Ing. Miloš Matúš, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa informácie o geometrických špecifikáciách predpisovaných v technických dokumentáciách. Nadobudne poznatky o spôsoboch kontroly geometrických parametrov výrobkov vo výrobnom procese. Osvojí si metódy a postupy spracovania výsledkov meraní.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS)
Metrológia - základné pojmy, veličiny a jednotky, pracovné meradlá dĺžky
Drsnosť a vlnitosť povrchu
Geometrické tolerovanie - princíp, základne, geometrické tolerancie
Časti strojov - tolerovanie, odchýlky, kontrolné postupy, meradlá
Štatistické riadenie kvality
Súradnicová meracia technika
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KRSEK, A. -- OSANNA, H P. -- KURIC, I. -- PROSTREDNÍK, D. Strojárska metrológia a riadenie kvality. Bratislava : STU v Bratislave, 2002. 290 s. ISBN 80-227-1789-4.
KRSEK, A. -- OSANNA, H P. -- KURIC, I. -- PROSTREDNÍK, D. Strojárska metrológia a riadenie kvality. Bratislava : STU v Bratislave, 1998. 290 s. ISBN 80-227-1025-3.
KRSEK, A. -- BACHRATÝ, M. Základy kontroly kvality geometrických parametrov súčiastok. Bratislava : FX s.r.o., 2008. 155 s. ISBN 978-80-89313-37-2.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Predmet je členený na prednášky a cvičenia.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Skúška
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 19. 06. 2019.

Type of output: