Course syllabus 270331_BDP - Systémy manažérstva kvality I. (SjF - ZS 2019/2020)Help


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 270331_BDP
Názov predmetu: Systémy manažérstva kvality I.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
40 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: meranie a manažérstvo kvality v strojárstve - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa vypracúva 1 projekt za 20 bodov. Na úspešné absolvovanie je potrebné získať minimálne 10 bodov. Skúška, skladajúca sa z písomnej a ústnej časti, je hodnotená maximálne 30 bodmi. Na úspešné absolvovanie skúšky je potrebné získať minimálne 18 bodov. Študent získa za predmet kredity, ak úspešne absolvoval projekt a skúšku.
Hodnotenie sa robí nasledovne: A 46 50 bodov, B 41 45 bodov, C 37 40 bodov, D 32 36 bodov, E 31 28 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti o základných pojmoch, princípoch a koncepciách manažérstva kvality v rôznych etapách životného cyklu produktov. Naučí sa analyzovať ekonomické účinky manažérstva kvality a pochopí prístupy manažérstva kvality v etape návrhu a vývoje, nakupovania a realizácie produktov. Získa tiež znalosti o auditovaní systémov manažérstva kvality a ich neustálom zlepšovaní. Pochopí princípy a metódy zabezpečovania a zlepšovania kvality výrobkov, procesov a systémov. Získa vedomosti z oblasti medzinárodnej normalizácie, certifikácie a akreditácie. Získa praktické skúsenosti s metodikou riešenia projektov pre zlepšovanie kvality.
 
Stručná osnova predmetu:
- Úvod do problematiky manažérstva kvality, základné pojmy, princípy, koncepcie a prístupy manažérstva kvality.
- Požiadavky súboru noriem ISO 9000 na systémy manažérstva kvality,
- Aplikácia procesného prístupu v manažérstve kvality. Základné oblasti procesov v systémoch manažérstva kvality.
- Procesný manažment v systémoch manažérstva kvality podľa ISO 9001 - základné charakteristiky, princípy, definovanie kritérií procesného manažmentu a tvorba procesnej mapy.
- Manažérstvo kvality v etapách návrhu a vývoja. Základné metódy a nástroje plánovania kvality.
- Procesy manažérstva kvality v oblasti nákupu, realizácie produktov a v pomocných procesoch.
- Požiadavky automobilového priemyslu na systémy managementu kvality
- Ekonomické aspekty manažérstva kvality. Výdavky vzťahujúce sa ku kvalite a možnosti ich merania.
- Overovanie zhody produktov. Základné typy a formy technickej kontroly - význam a funkcie. Riadenie nezhodných produktov.
- Základy a postupy auditov systémov manažérstva kvality.
- Metodológia zlepšovania, základné metódy a nástroje zlepšovania kvality.
- Prístupy EU k zabezpečovaniu kvality a posudzovaniu zhody výrobkov. Certifikácia a akreditácia.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HEKELOVÁ, E. -- KMEŤ, S. Kmeť, S.- Hekelová, E. a kol. Komplexný manažment kvality. , Žilina 1998. Žilina: EDIS ŽU, 1998. 124 s.
NENADÁL, J. -- NOSKIEVIČOVÁ, D. -- PETŘÍKOVÁ, R. -- PLURA, J. -- TOŠENOVSKÝ, J. Moderní management jakosti: Principy, postupy, metody. Praha : Management Press, 2008. 376 s. ISBN 978-80-7261-186-7.
PAULOVÁ, I. -- HEKELOVÁ, E. -- ŠATANOVÁ, A. -- ŠALGOVIČOVÁ, J. Metódy zlepšovania efektívnosti a účinnosti TQM. Bratislava : STU v Bratislave, 2008. 304 s. ISBN 978-80-227-2857-7.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 5

ABCDEFX
20,0 %40,0 %20,0 %20,0 %0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Marcela Pokusová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 19. 6. 2019
Schválil: prof. Ing. Marcela Pokusová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 19. 06. 2019.

Type of output: