Course syllabus 270333_BDP - Meranie technických parametrov vo výrobnej technike (SjF - LS 2019/2020)Help


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 270333_BDP
Názov predmetu: Meranie technických parametrov vo výrobnej technike
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
40 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: meranie a manažérstvo kvality v strojárstve - bakalársky (povinný), 6. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienkou pre účasť na skúške je úspešné absolvovanie cvičení.
Pre úspešné absolvovanie cvičení musia študenti odovzdať vypracované zadania z každého vykonaného merania predpísaných parametrov výrobného stroja. Každé z vypracovaných zadaní bude bodovo hodnotené.
 
Výsledky vzdelávania:
Získať prehľad a vedomosti o meraných veličinách a parametroch vo výrobnej a environmentálnej technike a spôsoboch ich merania. Získať znalosti a praktické skúsenosti s meraním vybraných veličín z oblasti výrobných a environmentálnych strojov. Oboznámiť sa so základnými princípmi plánovania experimentu a štatistickým vyhodnocovaním nameraných údajov.
 
Stručná osnova predmetu:
- Úvod do experimentálnych úloh, hlavné etapy experimentálnych úloh.
- Základné pojmy, veličiny, jednotky, merateľné parametre.
- Navrhovanie experimentov, plány experimentov.
- Modely experimentov.
- Metodiky pre štatistické vyhodnocovanie nameraných údajov.
- Meranie vybraných parametrov výrobných strojov.
- Súradnicová meracia technika.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
CHUDÝ, V. -- PALENČÁR, R. -- KUREKOVÁ, E. -- HALAJ, M. Meranie technických veličín. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 688 s. ISBN 80-227-1275-2.
PALENČÁR, R. -- KUREKOVÁ, E. -- VDOLEČEK, F. -- HALAJ, M. Systém riadenia merania. Bratislava : STU v Bratislave, 2001. 208 s. ISBN 80-968449-7-0.
PALENČÁR, R. -- RUIZ, J M. -- JANIGA, I. -- HORNÍKOVÁ, A. Štatistické metódy v metrologických a skúšobných laboratóriách. Bratislava : STU v Bratislave, 2001. 366 s. ISBN 80-968449-3-8.
HORNÍKOVÁ, A. Navrhovanie a vyhodnocovanie experimentov s aplikáciami. Bratislava : Iura Edition, 2009. 334 s. ISBN 978-80-8078-281-8.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci: doc. Ing. Peter Križan, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 19. 6. 2019
Schválil: doc. Ing. Peter Križan, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 19. 06. 2019.

Type of output: