Course syllabus 270668_IDP - Environmentálne manažérstvo (SjF - ZS 2019/2020)Help


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 270668_IDP
Názov predmetu: Environmentálne manažérstvo
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
30 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: environmentálna výrobná technika - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa vypracúva 1 projekt za 20 bodov. Na úspešné absolvovanie je potrebné získať minimálne 10 bodov. Skúška, skladajúca sa z písomnej a ústnej časti, je hodnotená maximálne 30 bodmi. Na úspešné absolvovanie skúšky je potrebné získať minimálne 18 bodov. Študent získa za predmet kredity, ak úspešne absolvoval projekt a skúšku.

Hodnotenie sa robí nasledovne: A 46-50 bodov, B 41-45 bodov, C 37-40 bodov, D 32-36 bodov, E 31-28 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti o stratégii trvale udržateľného rozvoja EU v oblasti životného prostredia a politikách EU v oblasti odpadového hospodárstva. Získa vedomosti o systémoch environmentálneho manažérstva v zmysle medzinárodných noriem ISO radu 14000 a ich vzťahu k systémom manažérstva kvality. Bude vedieť aplikovať základné princípy z oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie a životného cyklu produktov (LCA) vrátane environmentálneho označovania. Získa poznatky z oblasti manažmentu odpadového hospodárstva - právny rámec, nástroje riadenia, spôsoby nakladania s odpadom.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Stratégia trvalej udržateľnosti Európskeho spoločenstva v oblasti ochrany životného prostredia. Stratégia a politiky Európskeho spoločenstva v oblasti nakladania s odpadmi.
2. Systémy a normy environmentálneho manažérstva (ISO 14000).
3. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie.
4. Posudzovanie životného cyklu produktov (LCA).
5. Rozšírená zodpovednosť výrobcu. Ekodizajn.
6. Environmentálna politika SR. Stratégia SR v oblasti nakladania s odpadmi - strategické dokumenty.
7. Nakladanie s odpadmi v SR - právne normy.
8. Regulačné nástroje v odpadovom hospodárstve SR - normatívne, ekonomické, ostatné, nástrojový mix.
9. Predchádzanie vzniku odpadov, príprava na opätovné použitie a zhodnocovanie odpadov.
10. Zneškodňovanie odpadov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ŠOOŠ, Ľ. Odpady 1: Environmentálne technológie. Bratislava : STU v Bratislave, 2007. 165 s. ISBN 978-80-227-2627-6.
MAJERNÍK, M. -- BADIDA, M. -- LEGÁTH, J. Systémy environmentálneho manažérstva: Teória a metodika.
RESEARCH CENTRE, J. International Reference Life Cycle Data System (ILCD) Handbook. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2010. 398 s. ISBN 978-92-79-19092-6.
HEKELOVÁ, E. -- VIRČÍKOVÁ, E. -- HRUBEC, J. Integrovaný manažérsky systém. Nitra: SPU, 2009. 542 s. ISBN 978-80-552-0231-0.

Odporúčaná:
STN EN ISO 14001: Systémy environmentálneho manažérstva. Požiadavky s pokynmi na použitie (ISO 14001: 2004). Bratislava: Slovenský ústav technickej normalizácie, 2010.
STN EN ISO 14004: Systémy environmentálneho manažérstva. Všeobecné pokyny obsahujúce zásady, systémy a podporné techniky (ISO 14004: 2004). Bratislava: Slovenský ústav technickej normalizácie, 2010.
STN EN ISO 14006: Systémy environmentálneho manažérstva. Pokyny na začleňovanie ekodizajnu (ISO 14006: 2011). Bratislava: Slovenský ústav technickej normalizácie, 2012.
STN ISO 14005: Systémy environmentálneho manažérstva. Pokyny na fázovú implementáciu systému environmentálneho manažérstva vrátane použitia hodnotenia environmentálneho správania. Bratislava: Slovenský ústav technickej normalizácie, 2012.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 136

ABCDEFX
12,5 %11,8 %31,6 %17,6 %25,7 %0,8 %
Vyučujúci: prof. Ing. Marcela Pokusová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 21. 6. 2019
Schválil: prof. Ing. Marcela Pokusová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 21. 06. 2019.

Type of output: