Course syllabus 270648_IDP - Semestrálny projekt (SjF - ZS 2019/2020)Help


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 270648_IDP
Názov predmetu: Semestrálny projekt
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška40 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie4 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: environmentálna výrobná technika - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa uskutočnia 2 obhajoby semestrálnych prác spolu za 50 bodov ( za prvú priebežnú obhajobu 20 bodov a za konečnú obhajobu 30 bodov) Študent získa za predmet kredity ak úspešne absolvuje obhajoby semestrálnej práce. Hodnotenie sa
robí nasledovne: A 46-50 bodov, B 41-45 bodov, C 37-40 bodov, D 32-36 bodov, E 31-28 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Osvojiť si riešenia inžinierskeho projektu v odbore výrobná technika, štrukturalizovať riešenie, technické a ekonomické výpočty, koncept riešenia
 
Stručná osnova predmetu:
• Koncept riešenia (schémy, princíp mechanizmu, výpočty)
• Pevnostná alebo presnostná analýza, 3D model, ekonomiské-výpočty
• Kritériá pre hodnotenie riešenia, metóda variantov, obmedzenia, štandardné prvky
• Rámec koncepčného riešenia
• Prípadová štúdia variantných riešení (conceptual design), aplikácia CAx
• Konkrétne projekčné riešenie, harmonogram riešenia diplomovej práce
• Formálna úprava technických správ, expertných štúdií a záverečných prác (správne uvádzanie citovaných zdrojov, atď.)
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
according to the contens of the diploma work, define the supervisor of the diploma work

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 157

ABCDEFX
35,0 %26,8 %17,8 %11,5 %7,6 %1,3 %
Vyučujúci: doc. Ing. Michal Bachratý, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Juraj Beniak, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Ľudovít Kolláth, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. Ing. Peter Križan, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Miloš Matúš, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Iveta Onderová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Juraj Ondruška, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
PaedDr. Ing. Ingrid Součková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Juraj Úradníček, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 21. 6. 2019
Schválil: doc. Ing. Ľudovít Kolláth, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 21. 06. 2019.

Type of output: