Course syllabus 270508_IDP - Technika obnoviteľných zdrojov energie (SjF - ZS 2019/2020)Help


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Názov predmetu: Technika obnoviteľných zdrojov energie
Kód predmetu: 270508_IDP
Ukončenie a kredity: skúška (4 kredity)
 
Vyučujúci: doc. Ing. Miloš Matúš, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je získať základné vedomosti o životnom prostredí, obnoviteľných zdrojoch energie, ich využití a legislatíve v oblasti OZE. Poznať podrobne technológie, konštrukčné princípy strojov, zariadení a celých komplexov určených na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, ako aj podmienky ich efektívnej prevádzky. Riešiť základné úlohy výpočtárskeho charakteru pre špecifikáciu vhodných strojov a zariadení využívajúcich premenu OZE na využiteľné formy energie.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
• Základné pojmy o životnom prostredí, legislatíva v životnom prostredí
• Svetová energetická situácia, stav svetových zásob primárnych zdrojov energie, podiel fofílnych palív a obnoviteľných zdrojov energie na produkcii užitočných foriem energie
• Vplyv energetického využívania fosílnych palív na životné prostredie
• Obnoviteľné zdroje energie, trvalo udržateľný rast, politika využívania obnoviteľných zdrojov energie
• Technika využívania obnoviteľných zdrojov energie, konštrukčné princípy strojov a zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie
• Postupy návrhu vhodnej technológie využívajúcej obnoviteľné zdroje energie
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
JANÍČEK, F. -- KOL. Obnoviteľné zdroje energie 1: Technológie pre udržateľnú budúcnosť. Pezinok : Renesans, 2009. 174 s. ISBN 978-80-89402-04-5.
ŠOOŠ, Ľ. Drevný odpad...: Čo s ním. Bratislava : Energetické centrum, 2000. 108 s.
VARGOVÁ, I. Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku. Bratislava: Energetické centrum Bratislava, 2002.
MURTINGER, K. -- TOMEŠ, M. -- BERANOVSKÝ, J. Fotovoltaika - Elektrická energie ze slunce. Praha: EkoWATT, 2009. ISBN 978-80-873330-1-3.
MEČÁRIK, K. -- HAVELSKÝ, V. -- FÜRI, B. Tepelné čerpadlá. Bratislava : Alfa, 1988. 327 s. ISBN 063-063-87.
MURTINGER, K. -- BERANOVSKÝ, J. Energie z biomasy. Brno: ERA group, 2008. ISBN 978-80-73661-15-1.
BOYLE, G. Renewable energy. Oxford: Oxford University Press, 2004. 452 s. ISBN 978-01-99261-78-9.
SABONNADIERE, J. Renewable energy technologies. London: ISTE, 2009. 490 s. ISBN 978-1-84821-135-3.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Predmet sa člení na prednášky a cvičenia v rozsahu výučby v hodinách 2/1 (týždenný rozsah 3 hodiny, za obdobie štúdia 39 hodín). Náplň cvičení je riešená formou technologických a konštrukčných projektov.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: skúška
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 21. 06. 2019.

Type of output: