Course syllabus 270661_IDP - Projektovanie a prevádzka výrobných systémov (SjF - LS 2019/2020)Help


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 270661_IDP
Názov predmetu: Projektovanie a prevádzka výrobných systémov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
50 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: environmentálna výrobná technika - inžiniersky (povinný), 4. semester
výrobné systémy a manažérstvo kvality - inžiniersky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1. + 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Kontrola vyriešených príkladov a v priebehu semestra sa píšu 2 testy spolu za 20 bodov. Na úspešné absolvovanie testov je potrebné získať v súčte minimálne 10 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvent získa poznatky o projektovaní výrobných. Získa informácie o výrobných systémoch, systémoch manipulácie s materiálom, kinematických štruktúrach priemyselných robotov, senzorov, chápadlách pre roboty, o skupinovej technológii, systémoch automatizovanej kontroly kvality výroby, montážnych systémoch a dispozičnom usporiadaní výrobných systémov.
 
Stručná osnova predmetu:
Automatizované výrobné systémy ako systémy, štruktúry.
• Klasifikácia výrobných systémov, analýza sortimentu a vyrábaného množstva, počítačom integrovaná výroba (CIM), systémy PLM, klasifikácia súčiastok.
• Skupinová technológia, analýza materiálového toku (PFA).
• Metódy na dispozičné usporiadanie výrobných systémov.
Manipulácia v pružných výrobných systémoch (PVS),
• Klasifikácia robotov, štrukturálne konfigurácia robotov, systémy riadenia pružných výrobných buniek, senzory, efektory a chápadlá pre priemyselné roboty.
• Systémy dopravy a skladovania materiálu vo výrobných systémoch, zariadenia medzioperačnej dopravy, systémy skladovania, výmenníky technologických paliet pri obrábacích centrách, riadenia dopravy v pružných výrobných systémoch.
Systémy riadenia kvality v PVS, meranie geometrických špecifikácií výrobkov, súradnicové meracie stroje.
• Montáž vo výrobách, typy montážnych systémov, dispozičné usporiadanie montážnych buniek.
• Systémy riadenia v PVS, simulácia riadenia pomocou Petriho sietí, just in time.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
VIGNER, M. -- ZELENKA, A. -- KRÁL, M. Metodika projektování výrobních procesů. Praha : SNTL, 1984. 592 s.
ZELENKA, A. -- KRÁL, M. Projektování výrobních systémů. Praha : České vysoké učení technické v Praze, 1995. 365 s. ISBN 80-01-01302-2.
BUDA, J. -- KOVÁČ, M. Projektovanie a prevádzka robotizovaných systémov. Bratislava : Alfa, 1990. 335 s. ISBN 80-05-00680-2.
BUDA, J. -- KOVÁČ, M. -- ŠIMŠÍK, D. Projektovanie výrobných systémov. Bratislava : Alfa, 1991. 255 s. ISBN 80-05-00709-4.
KRÁLIK, M. Automatizovaná tvorba dispozície výrobných systémov. In Setkání ústavů a kateder odboru Výrobní stroje a robotika: Sborník. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě, 2004, ISBN 80-248-0645-2.
KRÁLIK, M. K vybraným problémom automatizovaného projektovania výrobných systémov. In Strojné inžinierstvo 2002 = Mechanical engineering 2002 : Zborník abstraktov a príspevkov 6. medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: STU v Bratislave, 2002, ISBN 80-227-1783-5.
ZÁHONOVÁ, V. -- KRÁLIK, M. Aplikácia špeciálnych matematických metód pri riešení vybraných úloh strojárskeho charakteru. Bratislava : FX s.r.o., 2008. 109 s. ISBN 978-80-89313-38-9.
KRÁLIK, M. -- ZÁHONOVÁ, V. Riešenie kinematiky robota prostriedkami aplikačného programového vybavenia. In HRNČIAR, V. Technológia 2011 = Technology 2011: Zborník abstraktov z 12. medzinárodnej konferencie. Bratislava, 13. 9. 2011 + CD s plnými textami príspevkov. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2011, s. 319--324. ISBN 978-80-227-3545-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 380

ABCDEFX
46,1 %31,8 %12,1 %7,9 %2,1 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Marián Králik, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 21. 6. 2019
Schválil: doc. Ing. Marián Králik, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 21. 06. 2019.

Type of output: