Course syllabus 270638_IDP - Manažment inovácií a zmien výrobných procesov (SjF - ZS 2019/2020)Help


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 270638_IDP
Názov predmetu: Manažment inovácií a zmien výrobných procesov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
30 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: výrobné systémy a manažérstvo kvality - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa vypracúva 1 projekt za 20 bodov. Na úspešné absolvovanie je potrebné získať minimálne 10 bodov. Skúška, skladajúca sa z písomnej a ústnej časti, je hodnotená maximálne 30 bodmi. Na úspešné absolvovanie skúšky je potrebné získať minimálne 18 bodov. Študent získa za predmet kredity, ak úspešne absolvoval projekt a skúšku.
Hodnotenie sa robí nasledovne: A 46 50 bodov, B 41 45 bodov, C 37 40 bodov, D 32 36 bodov, E 31 28 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa poznatky o riadení inovačných procesov, základoch teórie inovácií a nástrojoch riadenia inovácií. Jadrom predmetu sú základy hodnotového manažmentu, informácie o možnostiach uplatnenia metód pre tvorbu a riešenie úloh v oblasti inovácií ako sú účinné nástroje riadenia zmien, zdokonaľovania systémov a procesov.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Manažment zmien. Vnímanie a potreba inovácií. Vymedzenie základných pojmov a súvislostí. Požiadavky podnikateľského prostredia.
2. Predpoklady vytvárania inovácií. Inovácie a podnikanie. Inovatívna organizácia. Zdroje inovačných príležitostí. Inovačné cykly.
3. Identifikácia a vymedzenie problému. Postupy riešenia problému. Voľba techniky riešenia. Techniky riešenia problémov.
4. Tvorivosť – podstata, fázy tvorivého procesu, prvky tvorivej činnosti. Tvorivá práca v organizacích. Inovačná prax. Podnikateľská ekonomika a inovačná praxe. Hľadanie súvislostí a podstaty vecí.
5. Osm krokov procesu zmeny podľa J. P. Kottera. Systémový prístup, funkčne nákladový princíp. Funkčný princíp, zásady definovania funkcií, pravidlá pre funkčný popis, charakteristika funkcií a ich vyhodnotenie.
6. Manažment inovacií založený na funkčne-nákladovom princípe.
7. Hodnotový manažment (HM) – história a súvislosti. Úspěšné aplikácie hodnotového manažmentu. Fázy procesu zdokonalovania metodikou hodnotovej analýzy a hodnotového inžinierstva. Aktivity, základný logický tok otázok a výsledky jednotlivých fáz.
8. Funkčne – nákladová analýza technických systémov. Zdokonaľovanie zjednodušovaním štruktúry. Zdokonaľovanie rozvíjaním štruktúry.
9. Tvorba a riešenie inovačných úloh – metóda TRIZ. Všeobecný postup pri riešení inovačních úloh. Charakteristika ARIZ. Syntéza technických systémov.
10. Rozporovo orientovaná inovačná stratégia WOIS – základné poznatky, charakteristika, odlišnosť od TRIZ a HM.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
DOSTÁL, V. et al. Hodnotové inženýrství: cesta k dosažení komerčně úspěšného výrobku. Vyd. 1. Ostrava: Key Publishing, 2009, 375 s. ISBN 978-80-7418-003-3.
HALFAROVÁ, P. Řízení změn. Vyd. 1. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2012, 1 CD-ROM. ISBN 978-80-248-2582-3. Dostupné http://www.person.vsb.cz/archivcd/FMMI/CM/index.htm
KOTTER, J. P. Vedení procesu změny: osm kroků úspěšné transformace podniku v turbulentní ekonomice. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2000, 190 s. ISBN 80-726-1015-5
POLLAK, H. Jak odstranit neopodstatněné náklady: hodnotová analýza v praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2005, 148 s. ISBN 80-247-1047-1.
VDA 4. Zajišťování kvality před sériovou výrobou: Základní nástroje, SWOT, DMU, DFMA, TRIZ. 2010
VLČEK, R. Hodnota pro zákazníka. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2002, 443 s. ISBN 80-726-1068-6

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 10

ABCDEFX
80,0 %20,0 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Marcela Pokusová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 21. 6. 2019
Schválil: prof. Ing. Marcela Pokusová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 21. 06. 2019.

Type of output: