Course syllabus 270638_IDP - Inovation and Change Management in Manufacturing Processes (FME - WS 2019/2020)Help


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


University: Slovak University of Technology in Bratislava
Faculty: Faculty of Mechanical Engineering
Course unit title: Inovation and Change Management in Manufacturing Processes
Course unit code: 270638_IDP
Mode of completion and Number of ECTS credits: Exam (4 credits)
 
Name of lecturer: prof. Ing. Marcela Pokusová, PhD. (examiner, instructor, lecturer, person responsible for course) - slovak, english
 
Learning outcomes of the course unit:
-- item not defined --
 
Prerequisites and co-requisites: none
 
Course contents:
-- item not defined --
 
Recommended or required reading:
Recommended:
DOSTÁL, V. et al. Hodnotové inženýrství: cesta k dosažení komerčně úspěšného výrobku. Vyd. 1. Ostrava: Key Publishing, 2009, 375 s. ISBN 978-80-7418-003-3.
HALFAROVÁ, P. Řízení změn. Vyd. 1. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2012, 1 CD-ROM. ISBN 978-80-248-2582-3. Dostupné http://www.person.vsb.cz/archivcd/FMMI/CM/index.htm
KOTTER, J. P. Vedení procesu změny: osm kroků úspěšné transformace podniku v turbulentní ekonomice. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2000, 190 s. ISBN 80-726-1015-5
POLLAK, H. Jak odstranit neopodstatněné náklady: hodnotová analýza v praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2005, 148 s. ISBN 80-247-1047-1.
VDA 4. Zajišťování kvality před sériovou výrobou: Základní nástroje, SWOT, DMU, DFMA, TRIZ. 2010
VLČEK, R. Hodnota pro zákazníka. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2002, 443 s. ISBN 80-726-1068-6

 
Planned learning activities and teaching methods: -- item not defined --
 
Assesment methods and criteria: -- item not defined --
 
Language of instruction: Slovak, English
 
Work placement(s): There is no compulsory work placement in the course unit.


Last modification made by Ing. Marianna Frajková on 06/21/2019.

Type of output: