Course syllabus 270985_DDP - PhD Project V (FME - 2019/2020 - post-graduate studies)Help


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Názov predmetu: Dizertačný projekt V
Kód predmetu: 270985_DDP
Ukončenie a kredity: zápočet (14 kreditov), klasifikovaný zápočet-PhD (14 kreditov)
 
Vyučujúci: Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Plánované vzdelávacie aktivity: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Metódy a kritériá hodnotenia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 25. 06. 2019.

Type of output: