Course syllabus 270705_DDP - Modulárne koncepcie výrobnej techniky (SjF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)Help


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 270705_DDP
Názov predmetu: Modulárne koncepcie výrobnej techniky
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška5 hod. týždenne / 5 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 8
 
Odporúčaný semester/trimester: výrobné stroje a zariadenia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
výrobné stroje a zariadenia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent je hodnotený na základe vypracovaného projektu v oblasti (prípadovej štúdie), v oblasti modulárnych koncepcií výrobnej techniky.
V záverečnom hodnotení sa berie do úvahy úroveň vypracovania projektu a odborné vedomosti študenta z problematiky. Študent musí na záverečnej skúške preukázať znalosť minimálne 60% odpovedí na predložené otázky.
 
Výsledky vzdelávania:
Ukázať a osvojiť si koncept modulárnej stavby výrobného stroja (linky), preukázať ekonomickú efektívnosť modularity, kompatibilitu uzlov, dielcov a jednotiek, dokázať globalizačný aspekt modulárnej koncepcie, nájsť optimálne tj. flexibilné konštrukčné riešenie výrobného stroja.
 
Stručná osnova predmetu:
• analýza technologického procesu, hlavné a vedľajšie premenné, parametre procesu
• základné schémy (conceptual design) modulárnej stavby výrobného stroja
• výber modulov do konceptu stroja a zariadenia (špecifikácie interfaces)
• virtuálny model konceptu
• technické a ekonomické resp. environmentálne efekty riešenia (via bussines plan)
• technická a výkresová dokumentácia pre výrobu stroja resp. zariadenia (linky)
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GROS, P. Dvojkomorový briketovací lis. In ŠOOŠ, Ľ. -- HALAJ, M. Živá burza konštrukcií a technológií. Bratislava : Ing. Peter Juriga - Grafické štúdio, 2002, s. 50--51. ISBN 80-968449-9-7.
Jednoúčelové stroje a výrobné linky. Žilina : Žilinská univerzita, 2001. 143 s. ISBN 80-7100-810-9.
GULAN, L. Modulárne projektovanie mobilných pracovných strojov. Bratislava : STU v Bratislave, 2000. 98 s. ISBN 80-227-1397-X.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 4

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 25. 6. 2019
Schválil: Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 25. 06. 2019.

Type of output: