Course syllabus 270799_DDP - Projektovanie výrobných procesov a systémov (SjF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)Help


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 270799_DDP
Názov predmetu: Projektovanie výrobných procesov a systémov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška5 hod. týždenne / 5 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 8
 
Odporúčaný semester/trimester: strojárske technológie a materiály - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
strojárske technológie a materiály - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
štúdium zahraničnej literatúry
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvent získa poznatky o výrobných systémoch a procesoch. Získa informácie o výrobných systémoch, systémoch manipulácie s materiálom, kinematických štruktúrach priemyselných robotov, senzorov, chápadlách pre roboty, o skupinovej technológii, systémoch automatizovanej kontroly kvality výroby, montážnych systémoch a dispozičnom usporiadaní výrobných systémov.
 
Stručná osnova predmetu:
Absolvent získa poznatky o výrobných systémoch a procesoch. Získa informácie o výrobných systémoch, systémoch manipulácie s materiálom, kinematických štruktúrach priemyselných robotov, senzoroch, chápadlách pre roboty, o skupinovej technológii, montážnych systémoch a dispozičnom usporiadaní výrobných systémov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ZÁHONOVÁ, V. -- KRÁLIK, M. Aplikácia špeciálnych matematických metód pri riešení vybraných úloh strojárskeho charakteru. Bratislava : FX s.r.o., 2008. 109 s. ISBN 978-80-89313-38-9.
BUDA, J. -- KOVÁČ, M. Projektovanie a prevádzka robotizovaných systémov. Bratislava : Alfa, 1990. 335 s. ISBN 80-05-00680-2.
BUDA, J. -- KOVÁČ, M. -- ŠIMŠÍK, D. Projektovanie výrobných systémov. Bratislava : Alfa, 1991. 255 s. ISBN 80-05-00709-4.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 2

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Marián Králik, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 25. 6. 2019
Schválil: doc. Ing. Marián Králik, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 25. 06. 2019.

Type of output: