Course syllabus 270794_DDP - Prostriedky automatického riadenia (SjF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)Help


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 270794_DDP
Názov predmetu: Prostriedky automatického riadenia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 10
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
test
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvent získa poznatky počítačovom riadení obrábacích strojov.
Získa poznatky o CNC obrábacích strojoch, priemyselných robotoch, programovaní a o ich činnosti.
 
Stručná osnova predmetu:
Činnosť riadiaceho systému CNC obrábacieho stroja -- funkčný princíp, odmeriavacie systémy, riadenie dráhy nástroja.
Druhy riadiacich systémov, bodové a súvislé riadenie, použitie
Výpočet dráhy nástroja pri interpolácii kriviek
Programovanie CNC strojov, G -- kódy, príklady programu
Priemyselné roboty, výpočet polohy a orientácie efektora robota.
Denavit -- Hartenbergove transformácie, priama a inverzná kinematika, príklady výpočtu
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ZÁHONOVÁ, V. -- KRÁLIK, M. Aplikácia špeciálnych matematických metód pri riešení vybraných úloh strojárskeho charakteru. Bratislava : FX s.r.o., 2008. 109 s. ISBN 978-80-89313-38-9.
GROOVER, M P. Automation, production systems and computer integrated manufacturing. Englewood Cliffs : Prentice Hall International, 2008. 815 s. ISBN 0-13-239321-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 5

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Marián Králik, CSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 25. 6. 2019
Schválil: doc. Ing. Marián Králik, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 25. 06. 2019.

Type of output: