Course syllabus 270798_DDP - Technológia procesov obrábania (SjF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)Help


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 270798_DDP
Názov predmetu: Technológia procesov obrábania
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška5 hod. týždenne / 5 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 8
 
Odporúčaný semester/trimester: strojárske technológie a materiály - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
strojárske technológie a materiály - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spracovanie projektu
 
Výsledky vzdelávania:
Obohatiť poznatky o zákonoch technologického procesu obrábania,, o spôsoboch a metódach výpočtu a optimalizácie technologických parametrov a technologického postupu obrábania, schopnosť používať matematický aparát a prostriedky výpočtovej techniky na riešenie úloh v teórii a výrobnej praxi.
 
Stručná osnova predmetu:
Metódy výroby súčiastok. Zákony výroby plôch, vzájomnej polohy a poradie operácií.
Základné technické pojmy, symboly, ich matematické modely výpočtu a vzájomné vzťahy.
Optimalizácia výberu: obrábaný materiál, rezné nástroje, geometria rezného klina, rezné podmienky, rezné prostredie, spôsob upnutia a prípravky na obrábanie.
Výpočet nákladov a produktivity obrábania.
Modely optimalizácia obrábacieho procesu a metódy ich riešenia. Metódy racionalizácie a optimalizácie výroby.
Ekonomické aspekty optimalizácie parametrov obrábania.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GELETA, V. Technológia obrábania. Bratislava : FX s.r.o., 2008. 167 s. ISBN 978-80-89313-43-3.
GELETA, V. Machining technology. Bratislava : STU v Bratislave, 2010. 165 s. ISBN 978-80-227-3335-9.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 2

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Marián Králik, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 25. 6. 2019
Schválil: doc. Ing. Marián Králik, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 25. 06. 2019.

Type of output: