Course syllabus 270543_IDP - Údržba a spoľahlivosť výrobných systémov (SjF - ZS 2019/2020)Help


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 270543_IDP
Názov predmetu: Údržba a spoľahlivosť výrobných systémov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
40 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: výrobné systémy a manažérstvo kvality (v anglickom jazyku) - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa píšu 2 testy spolu za 20 bodov. Na úspešné absolvovanie testov je potrebné získať v súčte minimálne 10 bodov. Skúška, skladajúca sa z písomnej a ústnej časti, je hodnotená maximálne 30 bodmi. Na úspešné absolvovanie skúšky je potrebné získať minimálne 18 bodov. Študent získa za predmet kredity ak úspešne absolvuje písomné testy a skúšku.
Hodnotenie bude nasledovné:
A 46-50 bodov, B 41-45 bodov, C 37-40 bodov, D 32-36 bodov, E 31-28 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu získa znalosti o progresívnych metódach plánovania a riadenia priemyselnej údržby (predovšetkým Totálne progresívnej údržbe) a metódach diagnostiky strojov. Oboznámi sa s metódami manažérstva rizika používanými pri určovaní optimálnej stratégie údržby strojných zariadení. Bude schopný samostatne realizovať analýzu príčin a dôsledkov porúch (FMEA). Získa základné teoretické poznatky i praktické zručnosti v oblasti diagnostiky strojov.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Údržba ako súčasť výrobného procesu, úlohy a ciele údržby, základné stratégie údržby, progresívne stratégie údržby výrobných strojov.
2. Dokumentácia v údržbe, normatívna základňa údržby, organizačné formy údržby.
3. Totálne produktívna údržba (TPM), - základná filozofia, zavádzanie TPM, autonómna údržba.
4. Štandardizácia údržbárskych činností.
5. Hodnotenie efektívnosti údržby, celková efektívnosť zariadenia.
6. Manažment rizika v údržbe - druhy ohrození, metódy analýzy a posudzovania rizika.
7. Analýza príčin a následkov porúch (FMEA), Údržba orientovaná na spoľahlivosť (RCM).
8. Prevádzková spoľahlivosť strojov a jej hodnotenie.
9. Druhy porúch, spôsoby opotrebenia súčiastok.
10. Korektívna údržba - diagnostika poruchy, určovanie prvotnej príčiny poruchy.
11. Preventívna a plánovaná údržba, základy technickej diagnostiky strojov – prediktívna údržba (P-F diagram).
12. Vibrodiagnostika, tribodiagnostika, vibrodiagnostika – princíp a metódy.
13. Systém údržby a jeho počítačová podpora, informačné systémy v údržbe.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
BORRIS, S.: Total Productive Maintenance, McGraw-Hill Corp. USA, 2006, ISBN 0-007-146733-5
ČERVEŇAN, A.: Systém údržby, CKV Consult, Bratislva 2015, 70 s. ISBN 978-80-971986-0-2
GRENČÍK, J. a kol: Manažérstvo údržby, Slov. spoločnosť údržby vo vydavateľstve BEKI design, s.r.o. Košice, 2013, ISBN 978-80-89522-03-3
PEŤKOVÁ, V.: Teória a aplikácia vybraných metód technickej diagnostiky. Košice: TU Košice, 2010. 234 s. ISBN 978-80-553-0483-0
RAKYTA, M.: Údržba ako zdroj produktivity. Žilina: Slovenské centrum produktivity, 2002. 198 s. ISBN 80-968324-3-3

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 29

ABCDEFX
48,3 %31,0 %6,9 %6,9 %6,9 %0 %
Vyučujúci: Ing. Andrej Červeňan, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Marián Králik, CSc. (prednášajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 1. 7. 2019
Schválil: doc. Ing. Marián Králik, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 01. 07. 2019.

Type of output: