Jun 5, 2020   6:44 a.m. Laura
Academic information system

Course syllabus 270504_IDP - Tekutinové systémy (SjF - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 270504_IDP
Názov predmetu: Tekutinové systémy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
40 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
5
 
Odporúčaný semester/trimester:
environmentálna výrobná technika - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie samostatných prác
V priebehu semestra sa píšu 2 testy spolu za 20 bodov. Na úspešné absolvovanie
testov je potrebné získať v súčte minimálne 10 bodov. Skúška, skladajúca sa z
písomnej a ústnej časti, je hodnotená maximálne 30 bodmi. Na úspešné
absolvovanie skúšky je potrebné získať minimálne 18 bodov. Študent získa za
predmet kredity ak úspešne absolvuje písomné testy a skúšku. Hodnotenie sa robí
nasledovne: A 46-50 bodov, B 41-45 bodov, C 37-40 bodov, D 32-36 bodov, E 31-28
bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Teoreticky navrhnúť a z typizovaných prvkov realizovať hydraulický a pneumatický mechanizmus, predovšetkým v oblasti výrobnej techniky
 
Stručná osnova predmetu:
• Prenos energie a informácie v tekutinových mechanizmoch
• Odpory proti prenosu energie
• Hydraulický ráz
• Statické a dynamické charakteristiky typizovaných hydrostatických prvkov a ich konštrukčné riešenia
• Elektrohydraulické a pneumatické mechanizmy
• Aplikácie.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KOPÁČEK, J. Hydraulické mechanismy. Ostrava: VŠB TU, 2005. ISBN 80-248-0879-X.
KUČERA, Ľ. -- MÁLIK, L. Mechanické, hydraulické a hydromechanické prenosy. Žilina: Žilinská univerzita, 1999. ISBN 80-7100-513-4.
BRADA, K. -- MELICHAR, J. -- BLÁHA, J. Hydraulické stroje. Praha: ČVUT, 2002. ISBN 80-01-02657-4.
-, -. Internetové stránky výrobcov hydr. prvkov. -: -, 2010.
BAROŠKA, J. Hydrostatické mechanizmy. Žilina: Hydropneutech s.r.o. , 2012. 388 s. ISBN 978-80-254-7980-3.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 179

A
B
C
D
EFX
24,0 %
26,3 %
24,0 %
14,5 %
11,2 %
0 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Ľudovít Kolláth, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 14. 6. 2019
Schválil:
doc. Ing. Ľudovít Kolláth, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 14. 06. 2019.

Type of output: