Jun 4, 2020   4:26 a.m. Lenka
Academic information system

Course syllabus 270532_IDP - Manažérstvo výroby (SjF - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 270532_IDP
Názov predmetu:
Manažérstvo výroby
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
40 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
5
 
Odporúčaný semester/trimester:
výrobné systémy a manažérstvo kvality - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
výrobné systémy a manažérstvo kvality (v anglickom jazyku) - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie a odprezentovanie Seminárnej práce na vybrané témy predmetu, ktoré sú podmienkou pre získanie zápočtu.
Skúška z predmetu sa realizuje písomnou formou aj ústnou formou. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 90% bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 80% bodov, na hodnotenie C najmenej 70% bodov, na hodnotenie D najmenej 60% bodov a na hodnotenie E najmenej 50% bodov. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý zo skúšky získa menej ako 50% bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Oboznámiť študentov s manažérstvom výroby najmä v priemyselnom prostredí. Predmet zahŕňa plánovací a kontrolný systém ako aj neustále zdokonaľovanie existujúcich systémov. Predmet obsahuje moderné praktiky prevádzkového manažmentu kombinované s účtovnými aktivitami. Poskytuje teóriu, metódy a techniky potrebné na manažovanie produkcie vo výrobnej sfére. Poskytuje jednotný a integrovaný pohľad na funkcie operačného manažmentu vo výrobe priemyselných podnikov a jeho závislosť na kvalite informácie.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Súčasné podmienky ovplyvňujúce manažérstvo
2. Typológia výroby. Formy organizácie výroby. Usporiadanie pracovísk.Optimalizácia rozmiestňovania.
3. Charakteristika operatívneho riadenia (OR) a operatívneho plánovania (OP)
4. Časová a priestorová štruktúra výrobného procesu
5. Výpočet veľkosti výrobnej dávky a priebežných časov výroby výrobnej dávky
6. Zásobovanie, skladovanie a paletovanie materiálu. Logistické riadenie výroby.
7. Podnikový informačný systém.
8. Progresívne metódy a trendy v riadení výroby, podrobný prehľad. Princíp ťahu a tlaku.
9. Systémy MRP a ERP
10. Metódy riadenia výroby JIT, Kanban,3MU
11. Metódy riadenia výroby OPT, Lean Production.
12. Metódy Kaizen, 5S, Mapovanie toku materiálu, metóda VSM.
13. Metódy riadenia kvality produkcie a 6 sigma.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Gallowey, L. a kol.: Operační mangement v praxi. Vyd. ASPI. 2007. ISBN: 8073572815
Jurová, M.: Výrobní procesy řízené logistikou. Vyd. Bizbooks, 2013. ISBN: 9788026500599
Slack, Chambers, Johnson: Operations Management. 4/E Prentice Hall 2004

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 32

A
B
C
D
EFX
6,3 %40,6 %
28,1 %
15,6 %
9,4 %
0 %
Vyučujúci:
prof. Ing. Marcela Pokusová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
PaedDr. Ing. Ingrid Součková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
14. 6. 2019
Schválil:
prof. Ing. Marcela Pokusová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 14. 06. 2019.

Type of output: