Jun 5, 2020   6:23 a.m. Laura
Academic information system

Course syllabus 270884_DDP - PhD Project IV (FME - 2019/2020 - post-graduate studies)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Názov predmetu:
Dizertačný projekt IV
Kód predmetu:
270884_DDP
Ukončenie a kredity:
zápočet (8 kreditov), klasifikovaný zápočet-PhD (8 kreditov)
 
Vyučujúci:
Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Plánované vzdelávacie aktivity:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Metódy a kritériá hodnotenia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž:
Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 25. 06. 2019.

Type of output: