Jun 3, 2020   5:47 p.m. Karolína
Academic information system

Course syllabus 270956_DDP - Obhajoba dizertačnej práce (SjF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 270956_DDP
Názov predmetu: Obhajoba dizertačnej práce
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
projektová/semestrálna práca
30 hod. týždenne / 30 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
33
 
Odporúčaný semester/trimester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná práca
 
Výsledky vzdelávania:
samostatná práca - výskum a vývoj v oblasti výrobnej techniky
 
Stručná osnova predmetu:
teoretická časť: ciele, metódy, teoretický základ,rešerš
experimentálna časť: plán experimentov, vykonanie experimentov, zhodnotenie výsledkov
záver: prínos pre vedný odbor a pedagogiku
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
according to the topic of the PhD Work

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Vyučujúcimi v tomto predmete sú všetci školitelia, preto sa jednotlivo neuvádzajú.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 4

P
N
100,0 %
0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny:
25. 6. 2019
Schválil:
Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 25. 06. 2019.

Type of output: