Jun 5, 2020   6:08 a.m. Laura
Academic information system

Course syllabus 270853_DDP - Písomná práca k dizertačnej skúške (SjF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
270853_DDP
Názov predmetu:
Písomná práca k dizertačnej skúške
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
konzultácia
4 hod. týždenne / 4 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
20
 
Odporúčaný semester/trimester:
výrobné stroje a zariadenia - doktorandský (povinný), 2. rok
výrobné stroje a zariadenia - doktorandský (povinný), 2. rok
výrobné stroje a zariadenia (v anglickom jazyku) - doktorandský (povinný), 2. rok
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná práca
 
Výsledky vzdelávania:
vymedziť ciele dizertačnej práce, spracovať literárnu rešerš a teoretické základy zadania dizertačnej práce
 
Stručná osnova predmetu:
ciele dizertačnej práce
teoretický základ
rešerš
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
according to the topic of PhD Work

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 7

PN
100,0 %
0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 25. 6. 2019
Schválil:
Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 25. 06. 2019.

Type of output: