Jan 22, 2020   11:28 p.m. Zora
Academic information system

Course syllabus VYP401_6D - Výskumná práca IV (MTF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: VYP401_6D
Názov predmetu: Výskumná práca IV
Ukončenie a kredity: zápočet (6 kreditov), klasifikovaný zápočet-PhD (6 kreditov)
Obsah predmetu:
Príprava a realizácia experimentu. Spracovanie výsledkov a ich prezentácia formou konferenčných príspevkov a časopiseckých publikácií.


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 19. 12. 2018.

Type of output: