Apr 1, 2020   4:11 a.m. Hugo
Academic information system

Course syllabus VYP601_6D - Výskumná práca VI (MTF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: VYP601_6D
Názov predmetu: Výskumná práca VI
Ukončenie a kredity: zápočet (3 kredity), klasifikovaný zápočet-PhD (3 kredity)
Obsah predmetu:
Príprava a realizácia experimentu. Spracovanie výsledkov a ich prezentácia formou konferenčných príspevkov a časopiseckých publikácií.


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 19. 12. 2018.

Type of output: