Apr 6, 2020   3:13 p.m. Irena
Academic information system

Course syllabus KOMA01_6I - Korózia materiálov (MTF - ZS 2020/2021)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Názov predmetu: Korózia materiálov
Kód predmetu: KOMA01_6I
Ukončenie a kredity: skúška (5 kreditov)
 
Vyučujúci: prof. Ing. Mária Dománková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Mgr. Marián Palcut, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je oboznámiť študentov so základmi korózie a protikoróznej ochrany kovových materiálov.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
1. Termodynamické podmienky korózie materiálov
2. Kinetika koróznej reakcie
3. Elektrochemická korózia, vznik galvanických článkov, elektródová polarizácia
4. Vysokoteplotná oxidácia
5. Pasivita kovov
6. Lokalizované formy korózie – bodová, štrbinová a medzikryštálová korózia
7. Korózne praskanie a korózia pod napätím
8. Protikorózna ochrana kovov
9. Korózne inhibítory
10. Povrchové úpravy materiálov
11. Korózne skúšky
12. Príklady korózie kovov z výskumu a z praxe
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KREIBICH, V. -- HOCH, K. Koroze a technologie povrchových úprav. Praha : České vysoké učení technické v Praze, 1991. 269 s. ISBN 80-01-00476-7.
Korozní vlastnosti kovových konstrukčních materiálů. Praha : SNTL, 1984. 264 s.
TULEJA, S. Korózia a ochrana kovov: Návody na cvičenia. Bratislava : Alfa, 1984. 105 s.
CRAMER, S D. -- COVINO, B S. ASM Handbook: Vol. 13A. Corrosion: Fundamentals, Testing, and Protection. Materials Park, Ohio : ASM International, 2003. 1135 s. ISBN 0-87170-705-5.
DAVIS, J. Corrosion – Understanding the Basics.  [online]. 2000. URL: http://app.knovel.com/hotlink/toc/id:kpCUB00002/corrosion-understanding.
MATTSON, E. Basic Corrosion Technology for Scientists and Engineers.  [online]. 1996. URL: http://app.knovel.com/hotlink/toc/id:kpBCTSEE05/basic-corrosion-technology.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Prednášky, cvičenia, laboratórne cvičenia
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Priebežné hodnotenie maximálne 40 bodov.
Záverečné hodnotenie maximálne 60 bodov.
Spolu maximálne 100 bodov.
Na úspešné absolvovanie predmetu treba získať 51 a viac bodov.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 15. 08. 2019.

Type of output: