Mar 31, 2020   8:53 p.m. Benjamín
Academic information system

Course syllabus MOFR01_6I - Modelovanie fázových rovnováh (MTF - LS 2020/2021)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: MOFR01_6I
Názov predmetu: Modelovanie fázových rovnováh
Ukončenie a kredity: skúška (5 kreditov)
Obsah predmetu:
1.Zopakovanie poznatkov o fázových diagramoch (dotácia 1/1)
 
a.Úvod do softvéru Thermo-Calc

2.Základy výpočtovej termodynamiky (dotácia 1/1)
 
a.Výpočet termodynamických vlastností

3.Termodynamický popis čistých látok (dotácia 1/1)
 
a.Výpočty fázových rovnováh v čistých látkach

4.Tvorba jednoduchých termodynamických databáz (dotácia 1/1)
 
a.Vytvorenie jednoduchej termodynamickej databázy

5.Experimentálna termodynamika, optimalizácia termodynamických databáz (dotácia 1/1)
 
a.Optimalizácia termodynamickej databázy

6.Termodynamický popis roztokov a zlúčenín (dotácia 1/3)
 
a.Výpočty fázových rovnováh v bezolovnatých spájkach
b.Výpočty fázových rovnováh v hliníkových zliatinách
c.Výpočty fázových rovnováh v oceliach a liatinách

7.Vplyv rozhraní na fázové rovnováhy (dotácia 1/0)
8.Aplikácie výpočtovej termodynamiky (dotácia 1/0)
9.Matematický popis difúzie (dotácia 1/1)
 
a.Predstavenie softvéru Dictra

10.Analýza precipitačných procesov (dotácia 1/2)
 
a.Jednoduché výpočty difúznych procesov
b.Kinetika difúznych procesov

11."Phase field method" (dotácia 1/0)
12.Fyzika fázových prechodov (dotácia 1/1)
 
a.Aplikácie na progresívne materiály

13.Rezerva (dotácia 1/1)


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 15. 08. 2019.

Type of output: