Jan 29, 2020   0:10 a.m. Gašpar
Academic information system

Course syllabus DIP101_6D - Dizertačný projekt I (MTF - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: DIP101_6D
Názov predmetu: Dizertačný projekt I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 10
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežná kontrola riešenia
 
Výsledky vzdelávania:
Projekt musí obsahovať základné informácie o stave vedeckého poznania v oblasti dizertácie so zameraním na analýzu súvislostí medzi chemickým zložením, technológiou výroby, technológiou spracovania, štruktúrou a vlastnosťami technických materiálov podľa témy dizertácie.
 
Stručná osnova predmetu:
Vybrané state z prírodných vied, mechaniky a informatiky so zameraním na tému dizertácie.
Metodológia vedeckej práce.
Teória vedeckého experimentu.
Zásady práce s odbornou a vedeckou literatúrou.
Práca s materiálovými databázami.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Odporúčanú literatúru vzhľadom k špecifikám predmetu nie je možné zadať.
Recommended literature cannot be inserted with respect to the subject specifics.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 62

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 11. 9. 2019
Schválil: prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 11. 09. 2019.

Type of output: