Feb 24, 2020   7:08 a.m. Matej
Academic information system

Course syllabus DIP101_6D - Dizertačný projekt I (MTF - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: DIP101_6D
Názov predmetu: Dizertačný projekt I
Ukončenie a kredity: zápočet (10 kreditov), klasifikovaný zápočet-PhD (10 kreditov)
Obsah predmetu:
1.Detailný plán aktivít v rámci tohto predmetu navrhne doktorand a schváli školiteľ doktoranda. (dotácia 0/0)


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 11. 09. 2019.

Type of output: