Jan 25, 2020   6:26 a.m. Gejza
Academic information system

Course syllabus KOMM01_6D - Kompozitné materiály (MTF - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Názov predmetu: Kompozitné materiály
Kód predmetu: KOMM01_6D
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (12 kreditov)
 
Vyučujúci: doc. Ing. Martin Kusý, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent/študentka po absolvovaní predmetu disponuje poznatkami o princípoch výroby nových heterogénnych materiálov optimálne kombinujúcich zdanlivo protichodné vlastnosti: kompozity, nanoštruktúrne materiály, celulárne štruktúry, intermetalické materiály a funkčne gradientne materiály.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Princípy výroby nových heterogénnych materiálov optimálne kombinujúcich zdanlivo protichodné vlastnosti: kompozity, nanoštruktúrne materiály, celulárne štruktúry, intermetalické materiály a funkčné gradientne materiály. Potenciálne aplikácie týchto materiálov posudzované komplexne z hľadiska vlastností, ceny a vplyvu na životné prostredie.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
JANOVEC, J. -- SKARBA, M. -- GRGAČ, P. -- GÖMÖRY, F. -- KUSÝ, M. -- GOGOLA, P. Progresívne materiály a technológie. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012. 299 s. ISBN 978-80-227-3648-0.
LAPIN, J. -- PELACHOVÁ, T. -- DOMÁNKOVÁ, M. Creep behaviour of a new air-hardenable intermetallic Ti-46Al-8Ta alloy. Intermetallics, 19. s. 814--819.
LAPIN, J. -- FRKÁŇOVÁ, K. Effect of processing routes on properties of plasma melted intermetallic Ti-Al-Ta ingots. Kovové materiály. Metallic materials, 49. s. 243--251. ISSN 0023-432X.
FLOREK, R. -- SIMANČÍK, F. -- NOSKO, M. -- HARNÚŠKOVÁ, J. Compression test evaluation method for aluminium foam parts of different alloys and densities. Powder Metallurgy Progress, 10. s. 207--212. ISSN 1335-8987.
IŽDINSKÝ, K. -- SIMANČÍK, F. -- KORÁB, J. -- KRAMER, I. -- ŠTEFÁNIK, P. -- KAVECKÝ, Š. -- ŠRÁMKOVÁ, T. -- CSUBA, A. -- ZEMÁNKOVÁ, M. Preparation and thermophysical properties of Cu alloy/high thermal conductivity carbon fibre composites. Kovové materiály. Metallic materials, 44. s. 327--334.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Predmet bude prebiehať formou seminárov, pričom dôraz bude kladený na samostatnú prácu doktoranda.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Záverečné hodnotenie je vo forme ústnej skúšky.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 11. 09. 2019.

Type of output: