Apr 9, 2020   4:13 a.m. Milena
Academic information system

Course syllabus TSMA01_6D - Teória spracovania materiálov (MTF - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: TSMA01_6D
Názov predmetu: Teória spracovania materiálov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
konzultácia1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
projektová/semestrálna práca2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je prehĺbenie teoretických znalostí a nadobudnutie nových poznatkov z oblasti teórie a technológie spracovania polotovarov z technických materiálov so zameraním najmä na tému dizertačnej práce.
 
Stručná osnova predmetu:
Predmet je orientovaný na detailné zvládnutie teoretických princípov a technologických poznatkov z oblasti spracovania polotovarov z technických materiálov so zameraním najmä na tému dizertačnej práce.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ŠESTÁK, J. Speciální technologie a materiály. Praha : Academia, 1993. 688 s. ISBN 80-200-0148-4.

Odporúčaná:
Berns, H.: Hartlegierungen und Hartverbundwerkstoffe. Springer, 1998
Cahn, R.W., Haasen, P., Kramer, E.J.: Materials Science and Technology, VCH Weinheim, New York, Basel, Cambridge, 1992, Vol. 1 až 18
Inoue, A., Hashimoto, K.: Amorphous and Nanocrystalline Materials. Preparation, Properties, and Application. Springer, 2002
Knižná a časopisecká literatúra zameraná na tému dizertačnej práce
Ostermann, F.: Anwendungstechnologie Aluminium. Springer, 1998
Steen, W., Watkins,K.: Laser Materials Processing. Springer, 2003

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 58

PN
98,3 %1,7 %
Vyučujúci: prof. Ing. Peter Grgač, CSc. (prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
prof. Ing. Peter Jurči, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 11. 9. 2019
Schválil: prof. Ing. Peter Grgač, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 11. 09. 2019.

Type of output: